Broj projekta: 04-07-2-81-1/16
Ime projekta: Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratak opis:

 Opći cilj

Krajnji cilj ovog projekta je podrška procesu demokratske stabilizacije i reforme javne uprave kroz poboljšanje kvaliteta postojeće i buduće legislative koristeći bolje regulaciijske mehanizme koji smanjuju administrativne barijere.

Ovako definiran cilj je istovremeno kompatibilan sa ključnim ciljevima iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave za oblasti Upravni postupci i upravne usluge i Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, i to:

UP  1.2. Uspostava sistema redukcije administrativnih prepreka u prijedlozima propisa posredstvom  mehanizma procjene uticaja propisa (RIA).

 

UP 1.3. Uspostava sistema redukcije administrativnih prepreka u postojećim propisima.

 

UP  5.1. Uspostava i/ili jačanje kapaciteta institucije/a odgovornih za kontrolu propisa u pogledu administrativnih prepreka, sakupljanja prijedloga za RAP, pripreme akcionog plana RAP i kontrole usklađenosti sa sistemom upravnog postupka i javne uprave uopšte.

 

SPKIP 2.1. Uspostava u poslovnicima ( SM/Vlada) potrebnih mehanizama za postizanje  standarda kvaliteta propisa/politika, koji uključuju: horizontalnu i vertikalnu koherentnost (usklađenost sa svim institucijama), konsultacije sa zainteresovanom javnošću, procjenu uticaja, ukidanje administrativnih prepreka, pravnu usklađenost i nomo-tehničku korektnost.

 

Svrha projekta

Svrha projekta je Izgradnja kapacita zaposlenih u državnoj službi na nivou institucija BiH, RS, FBiH i BD BiH kroz jačanje njihovih sposobnosti za pripremu zakona koji će spriječiti stvaranje nepotrebnih opterećenja za poslovnu zajednicu i društvo u cjelini, te pregledanje određenog dijela postojećeg zakonodavstva i u njemu identifikovanje i eliminacija takvih tereta.

 

Kratak opis

Projekat je zajednički za sva  četiri upravna nivoa u BiH. Organizacione strukture za bolju regulativu su u razvoju na sva četiri nivoa, a pored toga na različitim stepenima razvoja, stoga su projektne aktivnosti definisane na način da održavaju stvarne potrebe svakog upravnog nivoa (uspostavu ili nadogradnju postojećeg sitema bolje regulative). Projektom će se na nivou BiH i BD BiH pružiti podrška u uspostavi strateškog, pravnog i institucionalnog okvira imajući u vidu da su isti na entitetskim nivoima (FBiH i RS) uspostavljeni bilo vladinim ili aktivnostima drugih donatora prvenstveno IFC-a.

Važan dio projekta usmjeren je na uspostavljanje i jačanje ljudskih kapaciteta za rad na poslovima bolje regulative, kroz obuke i angažman vanjskkog osoblja.

Pored ostalog podrška će se pružiti u implementaciji pilot projekata za procjenu uticaja propisa (ex post) na sva četiri upravna nivoa, kao i podrška u unapređenju i razvoju informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS.

Oblast projekta: Upravni postupci i upravne usluge
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: Commerce Engineering d.o.o. Mostar, Commerce Media d.o.o., Materna Bugarska i Teza Bugarska
Korisnik projekta:  

 

Institucije korisnici projekta su: Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ured za zakonodavstvo VM BiH, Generalni Sekreterijat Vlade FBiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade FBiH, Generalni sekreterijat Vlade RS, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS, Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Sekreterijat Vlade BD BiH, Ured za zakonodavstvo BD BiH, Upravna inspekcija BD BiH.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Projekat se odnosi na cijelu teritoriju BiH
Status implementacije: U implementaciji
Trajanje projekta: 10.05.2016. – 09.05. 2018. (24 mjeseca)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 1.078.400,00 KM

-Ukupan iznos ugovorenog budžeta bez PDV-a iznosi 1.078.400,00 KM; Projekat se sastoji iz četiri komponente:

  1. Prva komponenta projekta se odnosi na uspostavu ukupne projektne strukture i definisanje okvira za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjenu uticaja propisa za nivo institucija BiH i BD BiH
  2. Izgradnja i/ili jačanje ljudskih kapaciteta u institucijama  (uključujući i resorna ministartsva i druge relevantne organe uprave) za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa (uključujući javne konsultacije) na svim upravnim nivoima u BiH.
  3. Provođenje pilot projekata za procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka uz učešće i konsultacijske vježbe civilnog društva na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH.
  4. Razvoj kapaciteta informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS.
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2011 2012 2013 2014
Kontakt osoba za projekat: Selvira Hodžić-Obhođaš, stručna savjetnica za oblast Upravni postupci i upravne usluge, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-781; fax 033/565-761, e-mail: selvira.hodzic@parco.gov.ba