Broj projekta: 04-07-2-1-1/16
Ime projekta: „Specijalistički program obuka za IT menadžere“
Kratak opis:  Opći cilj

Ukupni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta realizovanih IT projekata i aktivnosti, te samim tim, i ukupnih efekata koji se njima postižu

Svrha projekta

Specifična svrha ovog projekta je unapređenje vještina i znanja IT službenika u javnoj upravi kako bi uspješno vodili kompleksne IT projekte, te bolje upravljali IT uslugama usklađenim sa potrebama institucija.

Kratak opis

U svim institucijama javne uprave u BiH se realizuju mnogobrojni projekti i aktivnosti iz oblasti informacionih tehnologija. U većini slučajeva projekti su infrastrukturnog karaktera ili u fokusu imaju uspostavu novih, te nadogradnju i povezivanje postojećih informacionih sistema. S obzirom na dinamičan razvoj u područiju informacionih tehnologija uopšte, može se reći da su ulaganja u ovoj oblasti u javnoj upravi u BiH poslijednjih godina znatna, te da će u budućnosti biti i izraženija, budući da je sve jasnija spoznaja da su informacione tehnologije u javnoj upravi, odnosno e-Uprava, izuzetno koristan i nezamjenjiv alat za postizanje efikasnije, brže i transparentnije javne uprave, usmjerene prema krajnjim korisnicima. Imajući u vidu znatan volumen budućih IT projekata u javnoj upravi kao i ukupne aktivnosti koje se trenutno realizuju, a koje predstavljaju podršku poslovnim procesima, kvalitet realizacije aktivnosti i projekata će imati veliki uticaj i jasno postaviti razliku između uspješnih i neuspješnih projekata. Ključna uloga u realizaciji projektnih aktivnosti je uloga rukovodilaca institucija i vođa projekata u organima javne uprave, koji svojim odlukama direktno utiču na konkretne aktivnosti, izlazne rezultate projekata i njihov kvalitet u konačnici. Odgovornost i značaj ovih kadrova je i time veća ako se zna da kvalitetan, vješt i obučen menadžer može uspješno realizirati i nekvalitetan projekat, dok suprotno,  menadžer koji ne raspolaže potrebnim znanjima i iskustvima može upropastiti projekte koji imaju na raspolaganju sve resurse i pretpostavke da budu kvalitetni.

Nekoliko je scenarija po kojim se realiziraju IT projekti u javnoj upravi u BiH:

–              Prvi je da se kao pomoć ne koristi, u praksi priznata, metodologija ili program;

–              Drugi je da se u nekim slučajevima koriste različiti pristupi, zavisno od stepena stečenog znanja i iskustva pojedinog IT menadžera, pri čemu je dosljednost u korištenju tih pristupa upitna;

–              I na kraju, najpoželjniji su oni scenariji u kojima se menadžeri koriste naprednim metodologijama ili pristupima koji su doživjeli svoju valorizaciju na međunarodnom nivou i koji izvlače maksimum iz svakog projekta ili aktivnosti u domenu e-Uprave.

Na osnovu navedenog se može zaključiti da postoji izuzetna neujednačenost i neuravnoteženost kvaliteta i uspjeha vođenja IT projekata, a samim tim i realizacije ukupnih aktivnosti od strane onih koji su za to zaduženi.Ideja ovog projekta je da se kroz nekoliko komplementarnih programa obuka koji su, defacto, industrijski priznati standard i već imaju uspješnu primjenu u javnoj upravi, podigne ukupni nivo znanja i vještina IT kadrova u javnoj upravi, čime bi se postigla veća efikasnost projekata i izlaznih rezultata, maksimizirali raspoloživi finansijski i drugi resursi, a istovremeno, izvođačima IT usluga, obezbjedili adekvatni sagovornici na strani javne uprave.

Programi obuka su usmjereni na nekoliko komplementarnih certifikacijskih kurseva, koji se odnose na:

1M) PMP modul koji obuhvata upravljanje projektima od faze predlaganja, planiranja implementacije, monitoringa i kontrole, te zatvaranja projekta pokrivajući sve aspekte upravljanja projekta: integraciju, obim, vrijeme, troškove, kvalitet, ljudske resurse, komunikaciju, rizike, nabavku, učesnike.

2M) ITIL OSNOVE modul koji obuhvata upravljanje IT uslugama i aktivnostima s ciljem njihovog usklađivanja sa poslovnim procesima uključujući minimalno sljedeće oblasti: životni ciklus usluge, ključne principe i modele ITSM-a, procese i funkcije, strategiju, projektovanje, prelazak sa projektovanja na implementaciju, funkcionisanje, te kontinuirano unapređivanje usluga.

3M) PRINCE2 OSNOVE modul koji obuhvata metodologiju za upravljanje, kontrolu i organizaciju projekta sa fokusom na samu implementaciju i osiguranje kvaliteta ostvarenih rezultata. Modul bi, minimalno, trebao da obuhvata sljedeće oblasti: definisanje, organizaciju projekta, pokretanje i iniciranje, kvalitet, kontrolu, upravljanje rizikom, upravljanje promjenama, vođenje projekta, upravljanje projektnim isporukama, konfiguracijski menadžment, te zatvaranje projekta.

Program obuke je namjenjen svim državnim službenicima koji u opisu svoje djelatnosti imaju planiranje, implementaciju projekata i aktivnosti, te rukovode IT uslugama. Uključivanje kadrova iz institucija sa svih upravnih nivoa će omogućiti  lakše razumjevanje i razmjenu iskustava između IT kadrova budući da će se projekti provoditi po ustaljenim metodologijama i da će IT kadrovi raspolagati sa istim ili sličnim stepenom znanja.

Pored stručne nadogradnje, veoma je značajno razvijanje svijesti da e-Uprava nije samo pitanje informacionih tehnologija, već su informacione tehnologije alat za poboljšanje i racionalizaciju procesa, veću transparentnost i viši kvalitet usluga javne uprave.

Programe obuka će biti potrebno organizovati i realizovati, za državne službenike sa nivoa institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Polaznici obuka će biti organizovani u više grupa shodno vremenskom i lokacijskom planu izvođenja obuka, koji će implementator predložiti i utvrditi zajedno sa predstavnicima korisnika. Realizovaće se ukupno 86 obuka, i to 15 obuka za PMP modul, 47 obuka za ITIL OSNOVE modul obuka i 24 za PRINCE2 OSNOVE modul obuke.

Bitno je naglasiti da su pojedini državni službenici izrazili zainteresovanost za pohađanje dva modula obuka.

Oblast projekta: eUprava
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Akademika d.o.o Sarajveo
Korisnik projekta: Ciljna grupa projekta je IT osoblje institucija javne uprave u BiH koje ima sve ili neke od navedenih funkcija: vodeću ulogu u svojstvu odgovornog lica, menadžera projekta, vođe tima projekta, vrši evaluaciju projekta sa preporukama, planira koncepte IT usluga posmatrano u cijelini i provodi i nadzire realizaciju tog koncepta. To su zapravo državni službenici iz institucija i organa uprave sa nivoa institucija Savjeta ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.
Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Banja Luka, Brčko
Status implementacije: U implementaciji
Trajanje projekta: 04. januar 2016. – 04. Novembar  2016. godine (10 mjeseci)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 174.400 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2011 2012 2013 2014
Kontakt osoba za projekat: Slađana Škrba, stručni savjetnik za oblast eUprav, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-780; fax 033/565-761, e-mail: sladjana.skrba@parco.gov.ba