Broj projekta: 04-07-2-37-1/16
Ime projekta: Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru
Kratak opis:  Opći cilj

Razvoj djelotvorne i moderne državne službe / uprave u BiH u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom koja će biti sposobna da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU i osigura kvalitetan servis svojim građanima, klijentima iz privrednog sektora i drugim korisnicima njenih usluga.

Svrha projekta

Izgradnja kapaciteta državnih službenika  u organima državne uprave/službe na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpke i Brčko distrikta BiH, kao i zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz nadležnosti organa uprave, za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg stepena informatičke pismenosti u državnoj službi/upravi.

Kratak opis

Projekat je nastavak projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnlogoija i rad na računaru”. Odnosi se na pružanje usluga obuke zaposlenih u organima državne službe/uprave, kao i jedinicama lokalne samouprave za primjenu i informacionih tehnologija i korištenje računara po standardiziranom programu obuke i verifikacije stečenih znanja, koji osigurava sticanje certifikata za informatičku pismenost koji je priznat na evropskom, odnosno međunarodnom nivou. Program obuke je jednako potreban i zaposlenim sa niskim nivoom poznavanja rada na računaru, kao i službenicima koji posjeduju odgovarajuća praktična znanja i  kroz program edukacije im je potrebno omogućiti dalje sticanje naprednih znanja i dobijanje međunarodne diplome kojom mogu verificirati stečena znanja.

Program obuke polaznika obuhvata  nastavne cjeline koje su potrebne za osposobljavanje za rad na računarima i primjenu IKT za početni, srednji i napredni nivo korisnika, koji je utvrđen standardiziranim, sistemom obuke i testiranja znanja i vještina  za sljedeća područja (module):

–        Rad sa operativnim sistemom i upravljanje datotekama (Microsoft Windows)

–        Obrada i pisanje teksta (Microsoft Word)

–        Elektronske tabele i kalkulacije (Microsoft Excel)

–        Mreže, informacioni servisi i komunikacije (Microsoft Internet Explorer i elektronska pošta- Microsoft Outlook/Outlook Express)

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: Net-pro d.o.o. Brčko i Eksa d.o.o. Sarajevo
Korisnik projekta:  

Direktni korisnici su institucije i organi uprave i lokalne samouprave čiji zaposleni su uključeni u program obuke ukupno 1780 zaposlenih i to:

·         ukupno 380 državnih službenika/zaposlenih u različitim institucijama sa nivoa BiH

·         ukupno 600 državnih službenika/zaposlenih  u različitim organima uprave sa nivoa Federacije BiH

·         ukupno 600 državnih službenika/zaposlenih u različitim organima uprave Republike Srpske

·         ukupno 200 državnih službenika/ zaposlenih u različitim organima uprave Brčko distrikta BiH.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Projekat se odnosi na cijelu teritoriju BiH
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 22. februar 2016. – 21. februar 2017. (12 mjeseci)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 616.275,00 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2016 2017 2018 2019
 –
Kontakt osoba za projekat: Enida Šeherac-Džaferović, stručni savjetnik za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-776; fax 033/565-761, e-mail: enida.seherac@parco.gov.ba