Broj projekta: 04-07-2-122-1/16
Ime projekta: „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“
Kratak opis:  Opći cilj

Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti, transparetnosti i efikasnosti privrede Republike Srpske i stimulisanje privrednih subjekata korištenjem najnovijih informaciono – komunikacionih rješenja u pružanju usluga u javnoj upravi.

Svrha projekta

Svrha projekta je proširenje kapaciteta Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (JISRPS) nabavkom hardvera za bekap što će osigurati trajnu dostupnost i mogućnosti povrata sistemskih podataka u slučajevima otkaza na JISRPS, kao i zaštita od gubitka kritičnih podataka iz JISRPS.

Kratak opis

Izgradnjom Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj uspostavljen je јedinstveni registar svih poslovnih subјekata (i pravnih i fizičkih lica) na јednom mјestu i na taj način omogućeno je praćenje ciјelog životnog ciklusa preduzeća. JISRPS je omogućio razmjenu dokumenata i informacija između institucija koje učestvuju u procesu registracije i izmjenu statusa poslovnih subjekata kao i pohranu istorijskih podataka o poslovnim subjektima.

Veliku količinu podataka koji se generišu u JISRPS je potrebno smještati na odgovarajuću infrastrukturu ali i obezbijediti adekvatnu infrastrukturu za čuvanje kopije tih podataka za slučajeve otkaza dijelova opreme, sistemskog ili aplikativnog softvera. Uzimajući u obzir značaj podataka koji se generišu u JISRPS, potrebno je nadograditi hardversku infrastrukturu JISRPS u segmentu koji se odnosi na čuvanje (bekap) podataka,  i to na sljedeći način:

1.            Serversku infrastrukturu Data centar nadograditi sa dva bekap servera

2.            Instalirati softver za bekap na servere i izvršiti integracija ovog software-a i database, aplikativnih i drugih servera čiji je bekap predviđen

3.            Bekap politiku baza podataka i ostalih podataka uskladiti sa hardverskim proširenjem i količinom podataka, njihovom dinamikom izmjene i važnost. Bekap politika definiše baze podataka i ostale podatke koje će se bekapovati i u kom intenzitetu, raspored bekapa pojednih baza podataka, vrste bekapa (potpuni, inkrementalni, diferencijalni), mjesto gdje se bekap vrši, vrijeme validnosti bekapa poslije kojeg se vrši novi bekap, i čuvanje medija na za to predviđenim mjestima, restore podataka i baze podataka.

Oblast projekta: eUprava
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner:  Lanaco d.o.o Banja Luka
Korisnik projekta: Indirektnu korist od realizacije ovog projekta će imati poslovni subjekti ali i sve institucije uključene u registraciju i poslovanje poslovnih subjekata, jer će ispunjenje cilja projekta povećati saradnju i razmjenu podataka između njih, a procesi će se učiniti bezbjednijim. Direktnu korist od rezultata projekta će imati Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske – Sektor za informacione tehnologije i Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF)
Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija:  Republika Srpska, Banja Luka
Status implementacije: U implementaciji
Trajanje projekta: 26. juli 2016. – 26. septembar  2016. godine (2 mjeseca)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 36.300,00 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2011 2012 2013 2014
Kontakt osoba za projekat: Slađana Škrba, stručni savjetnik za oblast eUprav, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-780; fax 033/565-761, e-mail: sladjana.skrba@parco.gov.ba