Cilj reforme je unaprijediti strukturu, kapacitete i uspješnost rada vladinih sekretarijata, radi jačanja sistema donošenja politika na svim nivoima vlasti. Sekretarijati će postati primarna koordinirajuća tijela, sa zadatkom osiguranja efikasnog rada pojedinačnih ministarstava usklađenim sa radom ostalih upravnih tijela. Oni će razvijati kapacitete za koordinaciju između različitih nivoa vlasti.

Reforma centralnih kapaciteta za donošenje politika će biti nastavljena paralelno sa jačanjem kapaciteta za donošenje politika pri ministarstvima. Cilj je razviti kapacitete ministarstava kako bi mogla izrađivati kvalitetne prijedloge, konsultirati i vršiti procjenu mogućih utjecaja, te vršiti izradu kvalitetnih zakonskih akata, uz osiguranje kompetentnog odlučivanja.

Kapaciteti za donošenje politika i koordinaciju su važni i za proces europskih integracija. Poglavlje 34 Acquisa od budućih članica zahtijeva uspostavu neophodnih tijela i mehanizama s ciljem osiguranja efikasnog rada u sastavu administracije EU. U Europskom partnerstvu se od BiH konkretno traži da osigura odgovarajuću koordinaciju u donošenju politika između svih nivoa vlasti.

Implementacija mjera utvrđenih Akcionim Planom 1 u ovoj reformskoj oblasti, biće provedena kroz:

Ova oblast, kao i konkretne mjere, rokovi i nadležne institucije detaljno su opisani u Strategiji reforme javne uprave i Akcionom planu 1.