Upotreba IT-a u javnom sektoru unaprijeđuje pružanje informacija i usluga, podstiče učešće građana u procesu donošenja odluka, čime uprava postaje odgovornija, transparentnija i djelotvornija.

Mnoge razvijene zemlje daju najviši prioritet razvoju informacionih sistema koji podržavaju horizontalne funkcije, tj. one funkcije koje su zajedničke za većinu institucija. Osim potrebe za modernim informacionim društvom, postoje i zahtjeviacquis-a u ovoj oblasti, kao i zahtjevi istaknuti u e–Europi u vidu 20 e-usluga. Proces eurointegracija podrazumijeva reformu i ovog segmenta javne uprave.

Ciljevi reforme u ovoj oblasti identifikovani su Strategijom reforme javne uprave kroz povećanje upotrebe IT-a u javnoj upravi kako bi: uprava postala odgovornija, transparentnia i djelotvornija; pružanje informacija i usluga poboljšano; učešće građana u procesu donošenja odluka potaknuto. Važne promjene koje su predviđene odnose se na: politike djelovanja; organizaciju i ljudske potencijale; IT infrastrukturu sa aspekta sigurnosti i automatizacije poslovnih procesa javne uprave, uključujući osnovne registre, horizontalne funkcije i e-usluge.

Akcioni plan 1 strategije reforme javne uprave identifikuje sljedeće primarne aspekte u oblasti informacionih tehnologija, a u okviru kojih će biti provedene reformske mjere i aktivnosti:

  • opće politike, propisi i standardi
  • organizacija i ljudski potencijali
  • IT infrastruktura
  • informacioni sistemi i e-usluge
  • ostalo.

Ova oblast, kao i konkretne mjere, rokovi i nadležne institucije detaljno su opisani u Strategiji reforme javne uprave i Akcionom planu 1.