Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila Ureda koordinatora za reformu javne uprave broj: 03-50-41-1/23 od 26.06.2023. godine i člana 2. Instrukcije o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj: 08-08-2-4348/23 od 29.05.2023. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU JEDNOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE PUTEM JAVNE LICITACIJE

Marka i model vozila Boja vozila Registarske oznake Godina proizvodnje i broj pređenih kilometara na dan 18.07.2023. godine Broj šasije i zapremina motora Početna vrijednost vozila u KM
Volkswagen Tiguan 5N AA Limuzina Bijela E58-O-132 2010. godine; 228.500 kilometara na dan 18.07.2023.; WVGZZZ5NZBW075307; Dizel; 1968cm³; 103kw 10.699,77

Napomena: U početnu vrijednost vozila nije uračunat iznos obaveznog i kasko osiguranja, te će Ured koordinatora odmah po zaključenju ugovora izvršiti otkazivanje police obaveznog i kasko osiguranja.

II. Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravna osobe, koja izvrše uplatu depozita u vrijednosti od 9% početne vrijednosti vozila za koji se ponuda dostavlja.

Depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije za prodaju službenog vozila u iznosu od 962,98 KM vrši se uplatom na glavni račun kod Centralne banke broj: 0000030000000145. Prilikom uplate depozita-kaucije na pomenuti račun uplatilac treba navesti sljedeće podatke koji se odnose na bankovni račun za uplatu sredstava:

– Primalac: Ministarstvo finansija i trezora
– Transakcijski račun broj: 0000030000000145
– Poziv na broj: 37111
– Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
– Polje Svrha uplate je obavezno
Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i članovi njihove uže porodice.

III. Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

1) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.
2) Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 19.07. do 25.07.2023. godine, u periodu od 10:00 do 12:00 sati, na parkingu ispred sjedišta Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, Sarajevo.
3) U vezi pregleda vozila možete kontaktirati vozače Ureda koordinatora za reformu javne uprave Mladena Draškovića na telefon broj: 065/ 046-060 ili Emira Musića na telefon broj: 061/ 551-904.

IV. Dostavljanje ponude

(1) Ponude u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom «NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju vozila putem javne licitacije u Uredu koordinatora za reformu javne uprave», sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, primaju se najkasnije do 26.07.2023. godine, do 12:00 sati. Ponude se predaju preporučeno putem pošte ili direktno na protokol Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, IV sprat.

(2) Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

(3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 26.07.2023.godine u 13:00 sati na adresi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, Sarajevo, sala u prizemlju.

(4) Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju mogu učestvovati fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za učešće u postupku licitacije.

 1. Sadržaj ponude

(1)   Ponuda obavezno treba da sadrži:

 1. a)      Ako ponudu dostavlja fizička osoba:
 2. ime i prezime,
 3. ime jednog roditelja,
 4. adresu i broj telefona,
 5. broj tekućeg računa i naziv banke,
 6. ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta,
 7. iznos ponude u KM,
 8. dokaz o uplati depozita,
 9. ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja.

 

 1. b)      Ako ponudu dostavlja pravna osoba:
 2. naziv pravne osobe,
 3. adresu i broj telefona,
 4. Fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca ovjerena od strane nadležnog tijela,
 5. ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije,
 6. broj žiro računa i naziv banke,
 7.   iznos ponude u KM,
 8. dokaz o uplati depozita,
 9. ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja i ovjerena pečatom pravne osobe.

Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži naprijed navedene podatke i čiji je iznos jednak ili veći od početne cijene vozila.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene  ponude se neće uzimati u razmatranje. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka (rok koji je naveden u javnom oglasu), bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 1. Tok  licitacije 

(1)          Postupak nadmetanja odnosno licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

(2)          Predsjedatelj povjerenstva otvara ponude čiji se sadržaj unosi u  listu ponuđača koja sadrži:

 1. Naziv ponuđača,
 2. Redni broj ponude po prispijeću,
 3. Ponuđeni iznos i
 4. Prihvatljivost ponude.

(3)          Ponude koje ne sadrže uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.

(4)          Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

(5)          Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i dostavi ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.

(6)          Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude, Povjerenstvo daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

(7)          Nakon zaključene licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatira se da je imovina prodana najpovoljnijem ponuđaču, odnosno ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za navedeno motorno vozilo.

(8)          Zapisnik sa otvaranja ponuda potpisuju svi prisutni.

(9)          Ponuđač ima pravo povući ponudu pisanim putem, a obavijest o povlačenju ponude mora stići u prostorije Ureda koordinatora za reformu javne uprave u istom roku u kojem je mogao dostaviti ponudu, u suprotnom, nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

 1.     Obaveze kupca

1)          Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora po pozivu a najduže u roku od sedam dana po završetku postupka javnog nadmetanja, i istom će biti vraćen uplaćeni iznos depozita po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2)          Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana  potpisivanja ugovora, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina putničkog vozila Ureda koordinatora za reformu javne uprave“ na jedan od sljedećih depozitnih računa JRT Trezora BiH:

 1. UniCredit Bank d.d. Mostar broj računa: 3380002210018390,
 2. UniCredit Bank a.d. Banja Luka broj računa: 5517902220404858
 3. Nova banka a.d. Banja Luka broj računa 5556000060067744
 4. Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo broj računa 1341021020000276.

Polja koja se odnose na uplatu sredstava moraju biti popunjena na sljedeći način:

Polje: Broj poreskog obveznika – treba da sadrži jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravno lice;

Polje: Vrsta uplate – za svaku uplatu treba biti „0“;

Polje: Vrsta prihoda – 811114;

Polje: Opština – treba da sadrži šifru opštine prebivališta – sjedišta uplatioca;

Polje: Poreski period – treba da odgovara datumu uplate;

Polje: Budžetska organizacija: 0206999

Polje: Poziv na broj – 0000000000

3)          Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac

4)          Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

5)          Ukoliko izabrani ponuđač/kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko nakon zaključivanja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit/kaucija mu se neće vratiti. Ured koordinatora za reformu javne uprave će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

6)          Preuzimanje motornog vozila se vrši nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti na odgovarajućoj lokaciji.

VII.  Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, depozit se vraća putem Ministarstva finansija i trezora BiH.

U postupku licitacije primjenjuju se pravila Instrukcije o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-4348/23 od 29.05.2023. godine, koja je dostupna na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH na sljedećem linku https://www.mft.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=66817d0a-0d7b-4d70-b67c-ae3deb512f37&lang=bs i ponuđači su dužni prije pristupanja sastavljanju ponude upoznati se sa sadržajem iste. Sve što nije naznačeno u Javnom pozivu, a predmet je navedene Instrukcije se primjenjuje i ponuđači se ne mogu pozvati na nepoznavanje propisa.

Dokumenti:

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju putničkog vozila