U organizaciji Transparensy international-a u Sarajevu je u hotelu “Evropa” održana konferencija “Prioriteti u borbi protiv korupcije u BiH”, na kojoj se učestvovali ambasador SAD Michael J. Murphy, ambasadorica Švedske Johanna Stromquist i šef delacije EU Johann Sattler.  

U panel diskusiji na temu “Antikorupcijski prioriteti za kandidatski status BiH” o dobroj upravi kao jednom od ključnih uslova, govorio je državni koordinator za reformu javne uprave doc. dr Dragan Ćuzulan. 

“Za početak panela bismo se osvrnuli na preporuke iz Agende dobrog upravljanja u vezi sa funkcionalnom revizijom javnog sektora i javne uprave (u prilogu dokument), te šta je PARCO do sada uradio u vezi sa ispunjavanjem prethodnih preporuka vezanih za reorganizaciju javne uprave i ‘rezanje administracije’.

Agenda 2025 kao prvi korak predlaže dubinsku reviziju javne uprave i mi se slažemo da bi funkcionalni pregled bio dobar početak. Ako se osvrnemo unatrag, vidjećemo da su upravo funkcionalni pregledi bili osnova za pripremu prve strategije reforme javne uprave i početak reforme. Od tada je prošlo puno vremena i dogodile su se brojne promjene i bilo bi dobro vidjeti koji su danas ključni nedostaci. Osim poznatih pitanja – fragmentacije sistema koja utiče na efikasnost i troškove, kroz funkcionalne preglede koje provodi Svjetska banka u dvije oblasti, kroz projekat koji je finansiran sredstvima Evropske unije, uočavaju se, na primjer, odsustvo mehanizama za mjerenje rezultata, odsustvo mjerenja učinka, ali i korištenja takvih rezultata u svrhu kreiranja boljih politika. Tu su i nedostaci u kvaliteti pruženih usluga, koji, recimo, u slučaju obrazovanja dovode do posljedica po izgradnju ljudskog kapitala u društvu. Stoga je fokus koji predlaže Agenda 2025 relevantan”, kazao je Dragan Ćuzulan.

Napominje da je jedan od ključnih zahtjeva SIGMA Principa javne uprave je da ukupna vladina organizacija bude racionalna, slijedi adekvatne politike i propise i omogućava adekvatnu kontrolu i odgovornost i ovaj princip je ugrađen u strateške dokumente za reformu javne uprave. 

“Ako pogledamo posljednji SIGMA izvještaj, vidjećemo da su ključne kratkoročne preporuke: dalji razvoj zakonodavstva o organizaciji javne uprave, uspostavljanjem jasne veze između vrsta javnih tijela i funkcija koje obavljaju, performansi i stepena autonomije, kao i promovisanje menadžerske odgovornosti kroz uvođenje principa delegiranja ovlašćenja za donošenje odluka unutar ministarstava. To su kratkoročne preporuke iz SIGMA izvještaja. Mi očekujemo da će sredinom naredne godine početi projekat finansiran sredstvima Evropske unije, koji će doprinijeti realizaciji ovih preporuka. Neki od rezultata bi trebali biti – poboljšan zakonodavni okvir o organizaciji uprave na svim nivoima u segmentima za koje je SIGMA uočila da nisu u dovoljnoj mjeri razvijeni, takođe, očekujemo dalje jačanje svijesti o menadžerskoj odgovornosti, ali i pripremu plana za osiguranje daljih promjena u (re)organizaciji javne uprave. Bilo bi korisno da se civilno društvo uključi u realizaciju ovih aktivnosti i formuliše svoje prijedloge tokom procesa izrade dokumenata”, rekao je Ćuzulan.

Drugom temom bismo se dotakli Izvještaja Evropske komisije kojim je naglašeno da se Strateški okvir za reformu javne uprave i prateći Akcioni plan slabo provode, da do sada nije bilo političke podrške te da nije osigurana finansijska održivost reforme koju uglavnom finansiraju donatori. S tim u vezi, na koji način osigurati ove nedostatke i obezbjediti njihovu podršku?

“Preuzimanjem odgovornosti i obaveza vezanih za kandidatski status Bosne i Hercegovine od strane novoformiranih vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima za očekivati je da će se i nedostatak političke volje u značajnoj mjeri i suštinski unaprijediti. Pripremu najbitnijih informacija o potrebama u oblasti reformi javne uprave kako bi ih nove vlasti na samom početku imale, već su urađene i to je obaveza našeg Ureda. Nadalje, nedavnim produženje Strateškog okvira i pratećeg Akcionog plana stvoreni su planski preduslovi za nastavak reforme. Završeni su i dokumenti koji definišu koordinacijsku strukturu potrebnu za efikasno usmjeravanje i vođenje procesa reforme kao i dokumenti za finansijsku podršku vezani za Fond za reformu javne uprave uključujući i povećano izdvajanje naših vlasti – potrebno je završiti njihovo usvajanje od strane novih vlada”, objašnjava državni koordinator za reformu javne uprave.

Koje bi bile preporuke PARCO-a i šta Kancelarija koordinatora smatra da je neophodno učiniti kako bi se osiguralo buduće efikasno ispunjavanje preporuka i reorganizacija uprave?

“Što se tiče naših naših preporuka, dovoljno je da pogledamo posljednji Izvještaj Evropske komisije koji sugeriše da treba suziti prekomjeran diskrecioni prostor za restrukturiranje uprave bez razmatranja opravdanosti i isplativosti takvih izmjena. Takođe, potrebno je razjasniti nejasnoće u pogledu nadzora ili hijerarhijske strukture između ministarstava i podređenih institucija.  SIGMA sugeriše utvrđivanje obaveze ministarstava da definišu ciljeve i rokove podređenim tijelima, ali i da osiguraju resurse za njihovo ostvarivanje i redovno provode praćenje učinka. Naravno, ove promjene moraju biti praćene unaprjeđenjem sistema planiranja usmjerenog ka učinku, ali i adekvatnim mjerama u unapređenju upravljanja ljudskim potencijalima. Slažemo se sa sistemskim pristupom koji sugeriše Agenda 2025. Dubinski pregled uprave, sa analizom vremenskog okvira, može nam dati jasnu sliku stanja i ukazati na mnoštvo nedostataka i prostora za dalja poboljšanja i, najvažnije, olakšati donošenje odluka o daljoj (re)organizaciji uprave, a time i smanjenju prostora za ostvarivanje političkog uticaja”, pojasnio je Ćuzulan.

Na konferenciji je istaknuto, da je paraliza institucija izazvana sistemskom političkom korupcijom kojom upravljaju najviši nosioci javnih funkcija, dovela je Bosnu i Hercegovinu u situaciju potpune zarobljenosti političkih, društvenih i ekonomskih procesa.