Građani i građanke Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se troši javni novac i kontrolirati rad javne uprave. Proaktivna transparentnost javne uprave važna je jer povećava odgovornost institucija i povjerenja građana, smanjuje prostor za korupciju i zloupotrebu javnih ovlasti, doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka u interesu građana.

Kako bi se promovirala proaktivna transparentnost u javnosti u BiH, Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH (BHAS) , Direkcijom za evropske integracije (DEI), Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) u okviru Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke provodi GIZ organizirat će online događaj “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH” u ponedjeljak 28. septembra 2020. godine od 12.00 do 13.30 sati.

Online događaj “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH” bit će organiziran putem platforme Microsoft Teams, a bit će osiguran i direktan prijenos na Facebook stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Ciljevi online događaja su:
• promovisati značaj proaktivne transparentnosti u javnoj upravi na svim nivoima vlasti
• obilježiti Međunarodni dan univerzalnog pristupa informacijama kao i 20 godina od
usvajanja prvog Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, odnosno, 19 godina od
usvajanja ZOSPI-ja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH

Moderator: Elvis Mujanović, GIZ

Agenda

12.00-12.30 Otvaranje konferencije i uvodna obraćanja (uz konsekutivni prijevod)
• g. Tom Barrie, drugi sekretar/vođa Fonda za dobro upravljanje, Britanska
ambasada u Sarajevu

• g. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, Ured koordinatora za
reformu javne uprave

• gđa Edita Kalajdžić, generalni sekretar, Generalni sekretarijat Vlade Federacije
BiH
12.30-13.25 Panel diskusija (bez prijevoda, na B/H/S)

Panelisti*ice:
• g. Aleksandar Obradović, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
• g. Uglješa Vuković, Transparency International BiH
• gđa Mirna Miljanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
• gđa Vedrana Faladžić, Ured koordinatora za reformu javne uprave
• g. Ognjen Blagojević, Vlada Federacije BiH

13.25-13.30 Zatvaranje konferencije