Konferencija o otvorenoj vlasti je održana danas u Sarajevu s ciljem predstavljanja koristi koje Bosna i Hercegovina i njene građanke i građani mogu imati od inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (engl. Open Government Partnership, OGP). Konferencija, kojoj je prisustvovalo 120 učesnika, je organizirana u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke provodi GIZ, a prisustvovali su ključni akteri implementacije inicijative i njenog prvog Akcionog plana, koje je donijelo Vijeće ministara za period 2019.-2020.

Tema konferencije je bila uspješna provedba inicijativa za otvorenu vlast koje promoviraju saradnju i partnerstvo vlasti i civilnog društva te kreiraju prilike za građanke i građane da se uključe u razvoj politika i rad vlasti. Tokom konferencije se razgovaralo o potrebi za većom transparentnošću vlasti i uključenosti građana. Predstavnici civilnog društva, kao i predstavnici vlasti, su predstavili inicijative u oblasti otvorene vlasti u BiH iz svoje perspektive. Govornici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i predstavnici Partnerstva za otvorenu vlast iz Brisela su predstavili primjere primjene otvorene vlasti u različitim zemljama članicama OGP-a. Rad Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Vijeća ministara BiH je pokazao da civilno društvo i vlasti mogu raditi na ovim pitanjima zajednički.

„Akcijski plan Vijeća ministara BIH za implementaciju inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ je samo jedan od primjera da je suradnja između organizacija civilnog društva i institucija vlasti moguća. Proces izrade Akcijskog plana je pokazao da su organizacije civilnoga društva pouzdan partner institucijama vlasti, jer su svojom ekspertizom i zagovaranjem pomogli izradi kvalitetnih mjera koje unapređuju transparentnost i efikasnost institucija BIH. Takva saradnja je ključ za buduće aktivnosti u provedbi inicijative u BiH“, rekao je Goran KUČERA, stručni savjetnik u Ministarstvu pravde BiH, naglasivši da Konferencija koja je održana danas predstavlja jedinstvenu priliku da zajednički razmišljamo o unapređenju postojećih i kreiranju novih mehanizama otvorenosti vlasti.

Najvidljivija korist OGP-a za građane jeste osiguravanje boljeg pristupa informacija koje su potrebne za donošenje procjena o političkim odlukama vlasti, ali i unapređenje efikasnosti i kvalitete javnih usluga i dobara, osiguravanje značajnijeg učešća građana u procesima izrade politika i u provedbi politika.

Alfred LE PREVOST, prvi sekretar Britanske ambasada u BiH kaže: “Kroz partnerstvo s GIZ-om u provedbi Programa jačanja javnih institucija i podrške reformi javne  uprave u BiH, kao jednog od ključnih preduslova EU integracija, podržavamo javne institucije u BiH kako bi postale transparentnije, odgovornije i efektivnije. Unapređeno dijeljenje informacija i uključivanje javnosti u rad mogu unaprijediti procese izrade politika i rezultate rada, i tako otvorena vlast može doprinijeti reformama koje su orijentisane prema građanima, tj. reformama koje svi želimo da vidimo u zemlji. U tom procesu je veoma važno da svi segmenti društva imaju jednake prilike da daju svoj doprinos.“

Tokom konferencije je predstavljen rad Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast koje je formiralo Vijeće ministara BiH i koje čine predstavnice i predstavnici i vlasti i civilnog društva. OGP njeguje partnerstva između vlasti i civilnog društva ne samo kada se radi o razvoju novih politika, nego i u njihovoj provedbi.

„Direktna saradnja vladinog i nevladinog sektora predstavlja jedan od osnovnih principa za unapređenje demokracije u društvu. Smatramo da jednak tretman institucija vlasti i organizacija civilnog društva u radu Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast može poslužiti kao odličan primjer saradnje“, rekao je  Emsad DIZDAREVIĆ, projektni menadžer u Transparency International BiH i predsjedavajući Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, ističući pritom da upravo takva saradnja može unaprijediti demokratske procese u BiH, te da može poslužiti kao model saradnje koji je primjenjiv i u drugim oblastima.

Stručno savjetovanje i podršku reformama otvorene vlasti i radu Savjetodavnog vijeća pružio je Program jačanja javnih Institucija u BiH koji, u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, provodi njemački GIZ.

“U okviru Programa jačanja javnih institucija njemački GIZ pruža stručnu ekspertizu institucijama i organizacijama civilnog društva u oblasti otvorene vlasti. Iako su se pojedine inicijative koje su zajednički izradile institucije vlasti i organizacije civilnog društva poput inicijative za proaktivnu transparentnost već pokazale uspješnim, nadamo se da će budući napori i reforme u oblasti otvorene vlasti kreirati transparentnije i odgovornije vlasti u BiH koje ne samo da slušaju građane već ih i uključuju na značajan i produktivan način“ rekla je Dr. Brigitte HEUEL-ROLF, direktorica GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit i naglasila da je današnja konferencija je također i poruka da će GIZ u ime vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke nastaviti dalje unapređivati kapacitete partnerskih institucija s ciljem unapređenja učešća građana i veće transparentnosti.

Tokom konferencije učesnicima i učesnicama su se, kroz različite sesije i prezentacije, obratili sudionici/e procesa na svim uključenim stranama, pojašnjavajući prednosti i važnost primjene inicijative. BiH se, potpisivanjem Deklaracije i radom Savjetodavnog vijeća, pridružila sedamdeset i više drugih država iz regiona i svijeta u kojima se primjenjuje OGP, a njene su vlasti građanima pokazale da su otvorene za prihvatanje principa otvorene vlasti i spremne na procese suštinske reforme javne uprave. Konačno, kroz inicijativu Partnerstva za otvorenu vlast institucije BiH su na raspolaganje dobile ekspertizu, tehničke i druge resurse koje mogu koristiti za unapređenje svog rada i podršku reformskim procesima.