Završna konferencija projekta “Pojednostavljenje i unaprjeđenje zapošljavanja u državnu službu” održana je danas u Sarajevu.

Cilj projekta, koji je implementirao ZAMM media CONSULTING d.o.o., bila je je podrška procesima izgradnje profesionalne državne službe kroz uspostavljanje efikasnije i efektivnije državne službe putem pojednostavljenja i unaprjeđenja načina izvođenja svih aktivnosti zapošljavanja.

Ovaj projekat je jedno od nastojanja da se potvrdi odlučnost za provođenje reforme javne uprave i poboljšaju uslovi za njeno efikasno i zakonito funkcionisanje, ali i da se naprave konkretni koraci u tom pravcu.

Pojednostavljenje i unaprijeđenje sistema zapošljavanja državnih službenika predstavlja izuzetno važnu komponentu u sklopu ukupnog reformskog cilja uvođenja modernog koncepta upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi na različitim nivoima vlasti u BiH. Radi se o projektu čija je implementacija omogućila nastavak na unaprijeđenju aktivnosti modernizacije procedura regrutovanja i selekcije kadrova u BiH.

“Implementacijom projekta nismo riješili sve probleme u procesu zapošljavanja u državnu službu, ali smo dali doprinos, prije svega, načinu na koji se objektivizira izbor kandidata kroz unaprijeđenu metodologiju zapošljavanja u državnoj službi i edukaciju državnih službenika – naročito onih koji su ili će biti članovi komisija za izbor kandidata”, istakao je Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

U okviru projekta usvojen je metodološki okvir koji donosi novitete u proces zapošljavanja. Noviteti su usklađeni sa međunarodnim standardima i u okviru su reformskih procesa predviđenih za moderno uređenu javnu upravu.

Metodološki okvir za unaprijeđenje i pojednostavljenje zapošljavanja u državnu službu i upravu će olakšati aplikantima u procesu prijavljivanja na konkursne procedure te pomoći konkursnim komisijama da izaberu najbolje kandidate na osnovu znanja i kompetencija kandidata. Proces će doživjeti i transformaciju u dijelu planiranja ljudskih potencijala kao i uvođenja u posao novozaposlenih osoba što je definisano novim priručnikom za aplikante.

Tokom trajanja projekta je oko 300 državnih službenika iz institucija u Bosni i Hercegovini pohađalo i uspješno završilo obuke o primjeni unaprijeđene metodologije procesa zapošljavanja i primjeni okvira kompetencija za državnu službu prilikom zapošljavanja, priprema i vođenja intervjua te drugim temama koje trebaju doprinijeti što većoj objektivnosti članova komisija za izbor državnih službenika.

“Završena je obuka trenera koji će za potrebe institucija sa svih nivoa prenositi znanja na ostale državne službenike koji se bave ili će se baviti ovom tematikom. Na taj način uvjerili smo se da možemo imati kvalitetniju i efikasniju javnu upravu” rekao je ključni ekspert na projektu Jasmin Porobić.
U sklopu projekta izrađen je i Priručnik za aplikante koji sadrži informacije o fazama konkursnih procedura na pojedinim upravnim nivoima u državnoj službi i omogućava potencijalnim kandidatima za radna mjesta u državnoj službi da na jednom mjestu dobiju potrebne informacije o procedurama selekcije i zapošljavanja kako bi se adekvatno pripremili za svaku fazu.

Također je izrađen “Priručnik za upravljanje procesom zapošljavanja u državnoj službi Bosne i Hercegovine”, te završena obuka trenera koji će, za potrebe institucija sa svih nivoa, prenositi znanja na ostale državne službenike koji se bave ili će se baviti ovom tematikom.

Direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Rifet Begić izrazio je nadu da će provedene aktivnosti projekta pomoći konkursnim komisijama da izaberu najbolje kandidate na osnovu kompetencija i znanja.

“Cilj nam je bio da podržimo proces izgradnje profesionalne državne službe. Usvajanjem novog metodološkog okvira napravljen je značajan iskorak u poboljšanju kadrovske politike u državnoj službi”, poručio je Begić.

Tokom projekta radilo se i na planiranju kadrova, što je, kako kaže Mikan Davidović iz Agencije za državnu službu RS, ključan faktor kada je riječ o ljudskim potencijalima.

Direktni korisnici projekta su bile sve institucije i organi uprave u strukturama državne službe u BiH sa nivoa institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Indirektni korisnici projekta su građani BiH kao potencijalni aplikanti za posao u državnoj službi, te kao korisnici kroz kvalitetniju uslugu i kvalitetniji i efikasniji rad javne uprave.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu jave uprave.
(Foto:Klix.ba)