Danas je u Sarajevu održana završna konferencija projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“.

Projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, a implementator projekta je konzorcij firmi Commerce Engineering d.o.o., Mostar, Commerece Media d.o.o., Mostar, Teza, Sofia, Bugarska, Materna, Sofia, Bugarska.

„Cilj projekta bio podrška reformi javne uprave u BiH kroz poboljšanje kvaliteta zakona i drugih propisa, a koristeći mehanizme procjene uticaja propisa kako bi se smanjila opterećenja koja zakonodavstvo proizvodi građanima i privredi“, istakao je Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave i dodao da je implementacija projektnih aktivnosti doprinijela ispunjavanju mjera u oblasti reforme javne uprave.

Projektom je pružena podrška efikasnijem i efektivnijem radu organa državne službe kroz uspostavu ukupne projektne strukture i definisanje okvira za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjenu uticaja propisa za nivo institucija BiH i BD BiH. Pružena je podrška kroz izgradnju i/ili jačanje ljudskih kapaciteta u institucijama za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa na svim upravnim nivoima u BiH kao i razvojem kapaciteta informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS.

„Projekat “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka, za vrijeme svog dvogodišnjeg trajanja, polučio je rezultate koji su adekvatni očekivanjima krajnjih korisnika na sva četiri nivoa vlasti u BiH (BiH, BD BiH i entiteti). Posebno treba izdvojiti formiranje adekvatne podrške (jedinica) na nivoima vlasti BiH i posebno BD BiH, a koje nisu postojale na početku izvođenja projekta. Sam projekat se posebno bavio obukama koje je prošlo preko 500 državnih službenika na svim nivoima vlasti, a za potrebe krajnjih korisnika oformljena je i web stranica: http://www.ria.ba na kojoj se mogu pronaći svi projektni i ostali korisni materijali. Projekat je imao i svoju informatičku komponentu čija je ralizacija dala adekvatnu potporu entitetima u unapređenju različitih procedura u upravnim i drugim postupcima“, izjavio je prof. dr. Veljko Trivun, vođa projekta.

Jedna od vrijednosti ovog projekta je i ta što je 14 mladih osoba – praktikanata angažirano u odjeljenjima za regulatornu reformu korisničkih institucija i dobilo priliku da tokom projekta razviju profesionalne vještine i steknu prva praktična iskustva na poslovima procjene uticaja propisa.
Institucije korisnici projekta su bili: Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ured za zakonodavstvo VM BiH, Generalni Sekreterijat Vlade FBiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade FBiH, Generalni sekreterijat Vlade RS, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS, Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Sekreterijat Vlade BD BiH, Ured za zakonodavstvo BD BiH, Upravna inspekcija BD BiH.

U okviru završne konferencije promoviran je Priručnik za procjenu uticaja, kao jedan od rezultata projekta.