U prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u petak, 16.juna 2017.godine  održana je prva sjednica Koordinacionog odbora za upravljanje kvalitetom. Naime, ovo tijelo je formirano na osnovu Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2016.godine do 2018.godine, a koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH na 91. sjednici održanoj 08.02.2017.godine.

Koordinacioni odbor za upravljanje kvalitetom čine predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Instituta za standardizaciju BiH i predstavnici Agencije za državnu službu BiH, a zadaci istog su: koordinacija ukupne implementacije mjera iz Operativnog plana, praćenje implementacije aktivnosti i predlaganje izmjena u načinu realizacije pojedinačnih mjera shodno potrebama, dostavljanje informacija i izvještavanje Vijeća ministara BiH o provođenju mjera iz Operativnog plana, identifikacija  potreba  zahtjeva  za tehničkom i drugom pomoći, saradnja sa donatorima i  drugim interesnim stranama  u cilju osiguranja  podrške za provođenju mjera iz Operativnog plana, ostvarivanje saradnje i uspostavljanje partnerstva sa  drugim interesnim stranama koje djeluju u oblasti upravljanja kvalitetom (regionalne, međunarodne orgnizacije i asocijacije i sl.), te promocija  svih aktivnosti iz Operativnog plana i mjera na polju upravljanja kvalitetom.

Na gore spomenutnoj sjednici članovi Koordinaciong odbora su usvojili Izvještaj o ishodu Javnog poziva institucijama javne uprave za iskazivanje interesa za podršku u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom, čime je odlučeno da zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH i Agencije za statistiku BiH pruže podršku u implementaciji CAF modela  slijedećim insitucijama u narednom periodu:

 

Također, prihvaćeni su ranije pripremljeni nacrti tenderske dokumentacije za implementaciju sistema ISO 9001 i tenderske dokumentacije za certificiranje po sistemu ISO 9001, koje zainteresirane insitucije koje žele imlementirati ovaj standard mogu preuzeti ovdje i prilagoditi svojim potrebama.

Na kraju članovi Koordinacionog odbora za upravljanje kvalitetom su primili k znanju informaciju o trenutnom o statusu aktivnosti iz Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2016.godine do 2018.godine, gdje je posebno naglašena činjenica da je Ured koordinatora za reformu javne uprave određen od strane Vijeća ministara kao CAF korespodent u ime institucija  BiH u komunikaciji sa Evropskim   resursnim centrom za CAF u okviru Evropske mreže za javnu  upravu (EUPAN).