Na završnoj konferenciji projekta “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH” koja će se održati u srijedu, 10. maja u Sarajevu (hotel Bristol, u 11 sati) će biti promovisan Priručnik za zaposlene u strukturama državne službe/uprave za borbu protiv korupcije.

Cilj projekta koji provodi Ured Koordinatora za reformu javne uprave BiH putem implementatora, kompanije ZAMM media Consulting, jeste podrška procesima demokratske stabilizacije i reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etične državne službe, kroz povećanje transparentnosti u radu uprave, jačanje integriteta te podizanje svijesti o problemu korupcije u radu javnih službi.

“U proteklih šest mjeseci, realizirana je edukacija državnih službenika iz cijele Bosne i Hercegovine o specifičnim temama koje se tiču borbe protiv korupcije, a kao rezultat ovog projekta promovisan će biti i Priručnik za državne službenike i službenice o suprotstavljanju korupciji i jačanju integriteta u organima uprave”, istakao je vođa projektnog tima Almir Maljević te dodao da da je osnova cijelog projekta bilo istraživanje javnog mnijenja kojim je obuhvaćeno 1200 građana koji žive na teritoriji 134 opštine u Bosni i Hercegovini.

Upravo su rezultati istraživanja bili jedan od razloga za komunikacijsku kampanju “Prijavite korupciju!” koja je u okviru projekta realizirana tokom proteklih mjeseci na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a uz punu podršku Javnih emitera BHRT, RTVFBiH i RTRS koji su bez naknade emitovali promotivni radio i TV spot te realizirali niz programskih sadržaja koji su se bavili ovom temom.

“Uprkos činjenici da vrlo mali postotak građana smatra korupciju prihvatljivim oblikom ponašanja, građani i državni službenici ne prijavljuju korupciju. Razloge za to valja tražiti u činjenici da značajan broj građana i ne zna gdje se korupcija prijavljuje, ne vidi svrhu njenog prijavljivanja, ili strahuju od mogućih posljedica sa kojima će se suočiti oni koji prijave”, naveo je Maljević te dodao da je kampanja imala za cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti prijavljivanja koruptivnih djela, kao i razvijanje svijesti da je korupcija neprihvatljiv oblik ponašanja.

Osnovni korisnici ovog projekta su Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (ADS BiH), Agencija za državnu službu FBiH (ADS FBiH), Agencija za državnu upravu RS (ADU RS), Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH (PLJR BD), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (MP BiH), Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS (MULS RS), Ministarstvo pravde FBiH (MP FBiH), Generalni sekretarijat VM BiH Služba za informisanje, Biro za odnose s javnošću Vlade RS, Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH i Sektor za informisanje Vlade Brčko distrikta BiH.