Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora

za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

 

1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme

 

OPERATIVNA JEDINICA

1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme

Opis poslova i radnih zadataka: U skladu sa uputstvima koordinatora obavlja poslove izrade Akcionog plana 2 koji će obuhvatati reformu javne uprave u sektorima; definiše strateške prioritete i aktivnosti reforme u sektorima javne uprave; utvrđuje trenutno stanje u sektorima javne uprave; priprema programe ili planove koji se fokusiraju na unapređenje i jačanje upravnih kapaciteta po sektorima; sarađuje sa relevantnim institucijama i organizacijama iz pojedinačnih sektora reforme javne uprave; priprema dokumente Kancelarije za RJU za potrebe procesa evropskih integracija; obavlja aktivnosti usmjerene na razvijanje odgovarajućih upravnih kapaciteta u sektorima kako bi se proveli zahtjevi iz acquisa; obavlja funkcionalnu saradnju i operativne kontakte po pitanjima evropskih integracija sa ministarstvima, upravnim organizacijama, Vladama entiteta i Brčko distrikta, kao i sa odgovarajućim Parlamentarnim i drugim tijelima; obezbjeđuje uredno vođenje dokumentacije po pojedinim predmetima i aktivnostima; podnosi redovne analitičke izvještaje, mjesečne i godišnje izvještaje o napretku; obezbjeđuje podatke za inventar pojmova za aktivnosti tehničke podrške; obavlja ostale zadatke koje dodjeljuje koordinator.

Posebni uslovi: VSS-pravni ili ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi srodan fakultet; najmanje tri godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci; dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave i evropske integracije; dobre sposobnosti komunikacije; sposobnost za rad u interdisciplinarnom okruženju, na velikom broju složenih zadataka, prilagodljivost na izmjenu prioriteta; razvijene pregovaračke sposobnosti; samoinicijativnost; usmjerenost ka postizanju rezultata; dobro poznavanje engleskog jezika

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Uredu koordinatora

za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Napomena za sve kandidate:

–       Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–       Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–      univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca.

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ne dostavlјati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavlјanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valјani.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10 i 30/14) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, broj 63/16), kojim je uveden Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 07.04.2017. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

“Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine“

71000 Sarajevo, Vrazova 9

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Prijavni obrazac može se preuzeti ovdje.