OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1438-1-2-30-3-19/16

 

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv                                                                      KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IDB/JIB                                                                  4200334950020

Kontakt osoba                                                     Mirnesa Mašić

Adresa                                                                   Vrazova 9

Poštanski broj                                                      71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad                                                        Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon                                                                  (033) 565-760

Faks                                                                       (033) 565-761

Elektronska pošta                                               parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa                                                    www.parco.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge II 2. Podjela na lotove Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o javnoj nabavci usluga za implementaciju projekta “Informacioni sistem trezora Brčko distrikta” II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta “Informacioni sistem trezora Brčko distrikta” II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod                                                                        Opis

Glavni predmet                                 72212442-9              Usluge razvoja programske podrške za finansijske sisteme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta “Informacioni sistem trezora Brčko distrikta” II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

553846,15

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na kojem će se pružati usluge je Brčko, te ukoliko se ukaže potreba i na drugim lokacijama koje odredi Ugovorni organ, a kako je definirano u projektnom zadatku

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki? Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.2.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme                                                   13.2.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme                                                   13.2.2017. 13:15:00

Adresa i mjesto                                                   Vrazova 9, 71 000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije do 03.02.2017. godine

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

 

 

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name                                                                     Public Administration Reform Coordinators Office

UIN                                                                        4200334950020

Contact person                                                    Mirnesa Mašić

Address                                                                 Vrazova 9

Postal code                                                           71000 Sarajevo (bhp) Municipality/City                                                Sarajevo Centar (Sarajevo) Telephone                                                            (033) 565-760

Fax number                                                          (033) 565-761

Email address                                                      parco.office@parco.gov.ba

Website address                                                 www.parco.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Publice procument for implementation of the project “Treasury Information System of the Brčko District” II 1.b. Description of the object of the contract

Publice procument for implementation of the project “Treasury Information System of the Brčko District” II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary

Code                                                                Description

Main object                                    72212442-9              Financial systems software development services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

553.846,15 vithout VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal? Yes

III 2.b. Obtainable until

3.2.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time                                                      13.2.2017. 13:00:00

Address and place                                               Vrazova 9, 71 000 Sarajevo