Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave danas je u Sarajevu potpisao ugovore za implementaciju dva reformska projekta: „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ i "Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“.

Ugovore za implementaciju projekata koordinator za reformu javne uprave potpisao je sa direktorom firme Zamm media consulting Muamerom Muftićem (Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH) i Seidom Muraspahićem, predstavnikom grupe ponuđača Commerce Engineering d.o.o. Mostar, Commerce Media d.o.o., Materna Bugarska i Teza Bugarska.

„Cilj projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ je podrška procesima demokratske stabilizacije i reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etične državne službe, kroz povećanje transparentnosti u radu uprave, jačanje integriteta i podizanje svijesti o problemu korupcije u radu javnih službi. Realizacijom projekta treba da se osigura podrška reformi javne uprave u BiH i pruži doprinos realizaciji općeg cilja u reformskim oblastima upravljanje ljudskim potencijalima i institucionalna komunikacija“, istakao je Ćuzulan.  

On je dodao da će kroz implementaciju ovog projekta biti realizirano nekoliko aktivnosti, a najvažnije su tematsko istraživanje javnog mnijenja, razvoj i implementacija programa obuke o problemu korupcije u javnoj upravi,  izrada priručnika za zaposlene u organima državne službe/uprave u BiH i provođenje javne kampanje i promovisanje projektnih aktivnosti i rezultata.  

Ćuzulan je podsjetio da su se vlade u BiH davno opredijelile da će svoje aktivnosti usmjeriti i prema uklanjanju nepotrebnih administrativnih troškova koje opterećuju bh. građane ali i poslovnu zajednicu. Bolja regulativa samo je jedan od standarda EU, a najviše posla u oblasti bolje regulative (uklanjanje administrativnih barijera i procjena uticaja propisa) do sada je urađeno u entitetima.

„Projekat je podijeljen u četiri komponete: izgradnja zakonodavnog i institucijalnog okvira za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka na nivoima BiH i BD BiH, izgradnja i/ili jačanje ljudskih kapaciteta u za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa  na svim upravnim nivoima u BiH, provođenje pilot projekata za procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka uz učešće i konsultacijske vježbe civilnog društva na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, razvoj kapaciteta informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS“, istakao je.

Gdin. Muftić i gdin. Muraspahić iskazali su zadovoljstvo početkom realizacije projekta te su naglasili važnost dobre saradnje sa institucijama – korisnicama projekta.  

Implementacijom aktivnosti kroz projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ ispunjava se nekoliko ciljeva iz reformskih oblasti Institucionalna komunikacija i Upravljanje ljudskim potencijalima, a realizacija projekta  „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka« doprinosi ispunjenju mjera iz reformskih oblasti Upravi postupci i upravne usluge i Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.

Vrijednost projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“  iznosi 464.490 KM, a vrijednost projekta  „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka« iznosi je 1.261.728 KM.

Novac za finansiranje projekata, koji su zajednički za sva četiri upravna nivoa vlasti,  obezbjeđen je iz Fonda za reformu javne uprave.