Predstavnici Evropske komisije (Komisija) u ime Evropske unije i predstavnici Bosne i Hercegovine (BiH) su 17. decembra 2015. u Briselu održali prvi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i BiH. Uvodnu riječ dala je gđa Catherine Wendt, vršilac dužnosti direktora za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji, a zajedničko predsjedavanje sastankom preuzeli su gđa Michela Matuella, rukovodilac jedinice za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu i g. Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije BiH. Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u Sarajevu i specijalni predstavnik EU, te ambasadorica Lidija Topić su također učestvovali na sastanku.

Sedmicu dana nakon prvog sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i EU, ovaj sastanak je označio početak provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na tehničkom nivou. Ovo je važan korak za Bosnu i Hercegovinu u procesu evropskih integracija.

Odbor je usvojio Odluku br. 1 kojom se osniva sedam pododbora kao i posebna grupa za reformu javne uprave. Prvi ciklus sastanaka pododbora će početi u februaru 2016. godine.

Svrha sastanka je bila da se ispita ostvareni napredak i utvrde preostali izazovi za BiH u pretpristupnom procesu, posebno u kontekstu Izvještaja Evropske komisije o BiH iz novembra 2015. godine. Naročito su pozdravljeni novi pozitivni pomaci u reformskom procesu Bosne i Hercegovine nakon usvajanja Reformske agende u julu 2015. godine i njenoj postupnoj provedbi. Obje strane su se složile da se pregovori o prilagođavanju SSP nakon ulaska Hrvatske u EU trebaju žurno nastaviti kako bi se postiglo uzajamno prihvatljivo rješenje u skladu s načelom tradicionalne trgovine. Nakon što EU i BiH potpišu i počnu privremeno primjenjivati ​​sporazum o prilagođavanju trgovinskih povlastica iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, autonomne trgovinske mjere koje će biti obustavljene od 1. januara 2016. će biti ponovo uvedene. Osim toga, istaknuto je i da zemlja treba hitno uspostaviti djelotvoran i učinkovit mehanizam koordinacije u pitanjima EU.

Na sastanku je naglašeno kako je važno izraditi čvrst, cjelodržavni, politički potpomognut i finansijski održiv strateški okvir za reformu javne uprave (RJU), te prateći program za reformu upravljanja javnim finansijama. Posebna grupa za RJU će služiti kao platforma za jačanje političkog i tehničkog dijaloga u pitanjima vezanim za RJU. Inauguralna sjednica je planirana za mart 2016. godine.

Delegacija EU je pozdravila usvajanje Strategije za reformu sektora pravde kao i pratećeg Akcionog plana i konstatovala prve korake koje Bosna i Hercegovina treba napraviti u cilju njene provedbe. Ponovo je naglašena važnost sveobuhvatne provedbe Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina, dok je djelotvorno i pravovremeno procesuiranje predmeta ratnih zločina i dalje prioritet.

U kontekstu vladavine prava  razgovaralo se i o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, oblasti u kojoj je Bosna i Hercegovina ostvarila određeni napredak, ali i dalje treba da radi na ostvarivanju uvjerljivih rezultata izraženih u vidu djelotvornih istraga, krivičnog gonjenja i osuda, uključujući i one na visokom nivou.

Delegacija EU je konstatirala da je Vijeća ministara BiH nedavno usvojilo Akcioni Plan za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci i Zornić, te je pozvala na poduzimanje konkretnih koraka na rješavanju ovog pitanja.

Delegacija EU je pozvala Bosnu i Hercegovinu da pojača napore na reviziji pravnog okvira za borbu protiv diskriminacije i da izradi cjelodržavnu strategiju u skladu sa evropskim standardima. Između ostalog, od Bosne i Hercegovine se očekuje da ukine etničku segregaciju kroz praksu tzv. "dvije škole pod jednim krovom", da djelotvorno rješava slučajeve diskriminacije LGBTI zajednice i branitelja ljudskih prava, te da preokrene trend nazadovanja u pogledu slobode izražavanja koji je prisutan u zadnje vrijeme. Što se tiče Roma, delegacija EU je pozdravila izvjestan napredak ostvaren u stambenom zbrinjavanju i rješavanju pitanja matične evidencije , ali je pozvala na intenzivnije aktivnosti na poboljšanju pristupa u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva.

Delegacija EU je čestitala Bosni i Hercegovini na poboljšanom konsenzusu o prioritetima ekonomske politike i pozdravila njenu ekonomsku otpornost, zahvaljujući kojoj je ostvarila pozitivan rast uprkos posljedicama poplava i suše. Delegacija EU je takođe konstatirala pozitivnu dinamiku nakon usvajanja Globalnog okvira za fiskalne politike i bilanse za period 2016-2018, dok je za provedbu Programa ekonomskih reformi još uvijek potreban mnogo sveobuhvatniji i bolje koordiniran pristup entiteta u okviru cjelodržavnog sektorskog okvira politike.

Što se tiče popisa stanovništva i domaćinstava, delegacija EU je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka napretka u provedbi preostalih operativnih koraka koji bi doveli do konačne objave rezultata popisa.

Delegacija EU je izvijestila o nedavno usvojenom Godišnjem akcijskom programu za instrument IPA 2015, kojim se osigurava otprilike 160 miliona eura, te više od 40 miliona eura za mjere oporavka od poplava u periodu 2014-2017. Uspostavljanje mehanizma koordinacije za pitanja koja se tiču EU, te usvajanje cjelodržavnih sektorskih strategija u mnogim oblastima su i dalje ključni uvjeti za to da Bosna i Hercegovina dobije više sredstava iz IPA-e i ostvari punu korist od njih.

Na sastanku se razgovaralo i o pitanjima vizne politike, upravljanja granicom, azila i migracija, oblast u kojoj Bosna i Hercegovina treba dodatno da ojača svoje kapacitete.

Delegacija EU je naglasila potrebu da Bosna i Hercegovina otkloni sve nepotrebne tehničke, pravne i administrativne prepreke slobodnom kretanju robe u državi i da hitno usvoji cjelodržavnu strategiju za infrastrukturu kvaliteta, kao i cjelodržavni okvir politika za mala i srednja poduzeća. Još jednom je naglasila da definicija malih pivara, koje mogu ostvarivati korist od nižih akciza, nije u skladu sa acquisem EU i čini potencijalnu prepreku trgovini. U pogledu javnih nabavki, delegacija EU je pozdravila stupanje na snagu pravnog okvira i pozvala na usvajanje preostalih podzakonskih akata. U oblasti državne pomoći, delegacija EU je konstatirala napredak u usklađivanju sa acquisem EU i izrazila zadovoljstvo radom Vijeća za državnu pomoć. Međutim, zakonodavstvo o konkurenciji treba uskladiti sa acquisem EU.

Delegacija EU je pozdravila usvajanje izmijenjenog Zakona o radu Federacije BiH i pozvala na konsultacije sa socijalnim partnerima kada su u pitanju reforme radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da omogući lakši pristup tržištu rada, posebno za mlade i žene, da rješava pitanje visoke nezaposlenosti i da temeljito unaprijedi socijalni dijalog. Strateški pristup zapošljavanju i socijalnoj zaštiti pomoći će zemlji i njenoj privredi u modernizaciji i održivom rastu.

U oblasti informacijskog društva i medija, delegacija EU je pozvala Bosnu i Hercegovinu da osigura finansijsku stabilnost i političku nezavisnost javnog servisa. Potrebno je imenovati generalnog direktora nezavisne Regulatorne agencije za komunikacije u skladu sa zakonom i bez političkog uplitanja.

Delegacija EU je pozdravila dosadašnje aktivnosti Bosne i Hercegovine u pogledu Plana povezivanja, uključujući usvajanje Okvirne prometne politike 2015-2030, ali je naglasila potrebu da se neodložno pokrenu aktivnosti na izradi prometne strategije za cijelu zemlju kao i takozvanih soft mjera kako bi se na samitu zemalja Zapadnog Balkana (WB6) u Parizu u ljeto 2016. predstavili dobro pripremljeni projekti i mjere u ovoj oblasti. U oblasti energije, koja je također dio Plana povezivanja, Bosna i Hercegovina još uvijek treba izraditi svoju strategiju i hitno poduzeti korake kako bi se završile nedavno nastavljene aktivnosti na preuzimanju Trećeg energetskog paketa za plin i električnu energiju. To se posebno odnosi na propise o prirodnom plinu, zbog kojih država, prema nedavnoj odluci Vijeća ministara Energetske zajednice o izricanju određenih sankcija, i dalje uporno i ozbiljno krši obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

Delegacija EU je ponovo naglasila da BiH treba uspostaviti usklađeni pravni okvir, cjelodržavnu strategiju koja će se posebno baviti pitanjima upravljanja otpadom, kvaliteta vode i zaštite prirode, te ojačati svoje administrativne kapacitete i sisteme praćenja. Naglašeno je da se prilikom ulaganja u hidroenergetske projekte treba osigurati ispunjavanje obaveza u pogledu procjene utjecaja na okoliš, propisa o vodama i zaštite prirode. Nakon što su potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama usvojile sporazum u Parizu prije nekoliko dana, Bosna i Hercegovina sada treba pristupiti realizaciji svog doprinosa. Potrebno je uspostaviti usklađeni pravni okvir i cjelodržavnu strategiju za klimatske aktivnosti.

U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, delegacija EU je konstatirala da Bosna i Hercegovina još uvijek treba pripremiti višegodišnju strategiju ruralnog razvoja, akcioni plan, višegodišnji budžet, te uspostaviti strukture za pretpristupnu pomoć poljoprivrednom sektoru kroz IPARD. Delegacija EU je pozdravila napredak u oblasti veterinarstva, fitosanitarne zaštite i sigurnosti hrane koji je Bosni i Hercegovini omogućio izvoz mliječnih proizvoda i krompira u EU, te podstakla BiH da nastavi sa modernizacijom i jačanjem kapaciteta u ovim oblastima.

Sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i BiH je prisustvovao i koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.