Konferencija o temi: „Profesionalizacija državne službe između politike i uprave“ održana je 12. i 13. novembra u Danilovgradu, a u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu ReSPA.

Zemlje zapadnog Balkana, u svom procesu približavanja EU, trebaju harmonizovati svoje javne uprave sa principima evropskog upravnog prostora, a što, prema definiciji SIGMA-e znači: "Dijeljeni principi javne uprave među zemljama članicama EU čine uslove "evropskog upravnog prostora" (EUP). "EUP uključuje set zajedničkih standarda za aktivnosti u okviru javne uprave koji su definisani zakonom i provode se u praksi kroz procedure i mehanizme odgovornosti“.

Fokus konferencije bili su izazovi profesionalizacije i depolitizacije javnih uprava na zapadnom Balkanu. Potrebu za boljim upravljanjem političkim intervencijama u politici osoblja i upravnom odlučivanju prepoznaje većina posmatrača političko-administrativne stvarnosti u zemljama članicama ReSPA-e. Iako je puna depolitizacija javne službe želja koju nisu potpuno ispunile čak ni mnoge zemlje članice EU, ambicija da se smanji politizacija javnih institucija i da se povećaju profesionalne kompetencije u državnoj službi je generalna pokretačka snaga za promjenu.

Na konferenciji su podijeljena iskustva i naučene lekcije  u profesionalizaciji državne službe u Poljskoj, Estoniji, Sloveniji, Holandiji, Hrvatskoj….

Učesnici konferencije bili su predstavnici iz institucija javne uprave sa zapadnog Balkana, uključujući više zvaničnike uključene u pripremu i provedbu upravnih reformi u resornim ministarstvima, kancelarijama premijera/ kancelarijama vlada i/ili kancelarijama za integraciju u EU, ekspertsku radnu grupu ReSPA-e o ULJP i predstavnike uglednih regionalnih i međunarodnih institucija, profesionalce u ovoj oblasti, akademiju, građansko društvo i predstavnike think tank organizacija.

Konferenciji su prisustvovali Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Aleksandar Karišik, šef operativne jedinice u Uredu koordiantora za reformu javne uprave.