Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak,  14.07.2015. godine po završetku 47. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, velika sala Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Dnevni red:

1.    Status usvajanja Informacije o aktivnostima u procesu reforme javne uprave od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta i Vlade BD BiH

2.    Dogovor oko pripreme za realizaciju predloženog zaključka uz Informaciju o aktivnostima u procesu reforme javne uprave u pogledu izrade analize do sada planiranih i preduzetih aktivnosti u procesu reforme javne uprave i evaluacije Strategije reforme javne uprave u BiH i SIGMA analize početnog stanja u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini

3.    Dogovor oko daljeg procesa izvještavanja o napretku reforme javne uprave

4.    Razno.