Vijeće ministara BiH podržava nastavak reforme javne uprave kroz započete i nedovršene projekte i druge aktivnosti predviđene Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1, kao i planirane aktivnosti na izradi analize do sada planiranih i poduzetih aktivnosti u procesu reforme javne uprave i evaluacije Strategije reforme javne uprave u BiH i SIGMA analize početnog stanja u javnoj upravi u BiH.  Zadužene su sve provedbene strukture – institucije BiH, uključene u reformu javne uprave, da se uključe i daju punu podršku u realizaciji svih aktivnosti koje proistječu iz ovih dokumenata.

Vijeće ministara podržava aktivnosti na izradi analize reforme javne uprave i izradi dokumenta  o daljnjim pravcima reforme javne uprave koji će biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje, nakon što ga usaglase sve provedbene strukture – institucije BiH uključene u proces reforme javne uprave.  

Ovi zaključci doneseni su u sklopu usvajanja Informacije Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima u procesu reforme javne uprave na danas održanoj sjednici Vijeća ministara BiH.

Prema Informaciji, posmatrano po reformskim oblastima iz Revidiranog akcionog plana 1,  najveći napredak u reformi javne uprave postignut je u oblasti Institucionalne komunikacije, gdje je ostvareno 74 posto postavljenih ciljeva,  dok je najmanji napredak ostvaren u oblasti E-uprave, gdje je ispunjeno 48 posto postavljenih ciljeva.  Istovremeno, institucije BiH ispunile su 60 posto ciljeva postavljenih Revidiranim akcionim planom 1, Federacija BiH 55 posto, Republika  Srpska 71 posto, a Brčko Distrikt 55 posto ciljeva.