Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je trodnevnu radionicu iz oblasti odnosa s javnošu (PR) za državne službenike organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Radionica je održana u Sarajevu 18., 19. i 20. marta.

Svrha održavanja obuke je unaprijeđenje komunikacijskih vještina državnih službenika, razvijanje sposobnosti planiranja u odnosima s javnošću i odnosima s medijima, planiranja i provođenje plana kriznog komuniciranja.

Primarnu ciljnu grupu činili su državni službenici koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, a sekundarnu ciljnu grupu činili su rukovodeći državni službenici te službenici koji u svakodnevnom obavljanju radnih zadataka imaju potrebu za saradnju sa medijima i provođenje određenih PR-aktivnosti.

Radionicu je pohađalo 26 državnih službenika. (Izvor:www.adsfbih.gov.ba)