OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM (BROJ 423-2-2-11-42/14)  

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN  

I.1. Podaci o ugovornom organu  

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprav    

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić

Adresa: Vrazova 9  

Poštanski broj: 71000  

Općina/Grad: Sarajevo – Centar  

IDB/JIB: 4200334950020  

Telefon: 033565760  

Faks: 033565761  

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba  

Internet adresa: www.parco.gov.ba  

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije:

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

 

II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a)    Uspostava ukupne projektne strukture i definisanje okvira za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjenu uticaja propisa za nivo institucija BiH i BD BiH;  

b)    Izgradnja i/ili jačanje ljudskih kapaciteta u institucijama  (uključujući i resorna ministartsva i druge relevantne organe uprave) za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa (uključujući javne konsultacije) na svim upravnim nivoima u BiH;

c)    Provođenje pilot projekata za procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka uz učešće i konsultacijske vježbe civilnog društva na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH;

d)    Razvoj kapaciteta informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS kao i za realizaciju ostalih aktivnosti koje su predviđene u projektnom zadatku.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:    

1.319.200,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Kao u TD

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci

 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost: Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: Kao u TD

 

Odjeljak IV: POSTUPAK

 

IV.1. Vrsta postupka: Ograničeni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 28.11.2014.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 9.12.2014. Vrijeme: 12:00 h

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

 

Tenderska dkumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adrese: mirnesa.hodzic@parco.gov.ba.

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovoronog organa u pisanoj formi,e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće tj. 28.11.2014. godine.

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.