Jedan od zaključaka sastanka Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija, održanog 24. oktobra u Brčkom,  bio je da se ponovo pokrene procedura javne nabavke za konsultantske usluge za implementaciju projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II” ponovo pokrene, s obzirom na to da bi rezultati implementacije ovog projekta u velikoj mjeri doprinijeli jačanju kapaciteta službenika za odnose s javnošću u institucijama sva četiri upravna nivoa.   

Na ovom sastanku prezentiran je i prijedlog dinamike razvoja projekata u oblasti Institucionalna komunikacija koji se nalaze na listi prioriteta za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave za 2013. i 2014. godinu, a to su: “Funkcionalni pregled IK kapaciteta u državnoj službi BiH”, “Najbolje evropske prakse institucionalne komunikacije” i “Strateška komunikacija – faza II”. Predstavnici Nadzornog tima su se složili da se pokrenu odnosno nastave aktivnosti na razvoju prioritetnih projekata. Dogovoreno je da se prijedlog dinamike razvoja sva tri navedena projekta dostavi članovima i zamjenicima članova Nadzornog tima, kako bi se izjasnili i po potrebi sugerisali eventualne izmjene.   

Predstavljene su i dosad implementirane aktivnosti u okviru Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem, formirane u sklopu Programa jačanja javnih institucija, a kojeg implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave. Posebno je predstavljen Priručnik o komunikacijskom planiranju, izrađen zajedničkim aktivnostima ove grupe, kao i aktivnosti u sklopu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast.  

Sastanku su prisustvovali član i zamjenik člana Nadzornog tima sa nivoa Vlade Brčko distrikta BiH i zamjenik člana Nadzornog tima sa nivoa Vlade Federacije BiH, te predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.