OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM

BROJ 423-2-2-11-26/14  

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN  

 

 

I.1. Podaci o ugovornom organu  

 

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave    

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić  

Adresa: Vrazova 9  

Poštanski broj: 71000  

Općina/Grad: Sarajevo – Centar  

IDB/JIB: 4200334950020  

Telefon: 033565760  

Faks: 033565761  

 

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba  

Internet adresa: www.parco.gov.ba  

 

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao pod I.1 

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: Kao pod I.1 

I.4. Adresa za dodatne informacije: Kao pod I.1 

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost: 

I.5.a. Vrsta: Organ uprave 

 

I.5.b. Nivo: Državni nivo 

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava 

I.6. Zajednička nabavka: Ne 

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

 

II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge. 

 
II.2. Podjela na lotove: Ne 

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne 

II.4. Opis 

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH" 

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH" 

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora: 

a)    Izrada informacijskog sistema trezora; 

-Snimanje stanja, pravljenje plana implementacije i dizajniranje sistema;  

-Usvajanje plana implementacije i dizajna sistema 

-Izrada software-a u skladu sa odobrenim dizajnom 

-Izrada specifikacije za hardver

     b)    Testiranje na pilot jedinicama, korekcija i moodifikacija;

    -Testiranje sistema na odabranoj lokaciji

    -Vršenje eventualnih korekcija i modifikacija 

     c)    Implementacija sistema po lokacijama i obuka korisnika za korištenje sistema; 

    -Instalacija sistema kod budžetskih korisnika

    -Izrada plana obuke

    -Obuka korisnika i tima za podršku

    -Održavanje sistema u radu, help desk podrška korisnicima i dodatna obuka gdje je potrebno 

 

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:       553.846,15 

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Kao u TD 

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci 

 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

 

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) 

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) 

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji). 

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kao u TD 

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost: Kao u TD 

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: Kao u TD 

 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

 

IV.1. Vrsta postupka: Ograničeni postupak 

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

 

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju 

 

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 22.05.2014. 

IV.3.b. Novčana naknada: Ne 

 

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće 

 

Datum: 02.06.2014. 

Vrijeme: 12:00 h         

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

 

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda/Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adresu mirnesa.hodzic@parco.gov.ba. 

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće tj. do 22.05.2014. godine. 

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.