Na sjednici Nadzornog tima za oblast Javne finansije održanoj 04.12.2013. godine u Sarajevu jednoglasno je jednoglasno usvojen projektni zadatak za projekat „Javno privatno partnerstvo“.

Cilj ovog projekta je uspostava funkcionalnih sistema javnog privatnog partnerstva na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama. Cilj projekta je da se  implementira na nivou institucija BiH, nivou Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta (BD).

Svrha projekta je:  

•    Razvoj zakonodavstva u oblasti javno privatnog partnerstva, te harmonizacija već postojećeg zakonodavstva koja se odnosi na oblast JPP u BiH

•    Obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje JPP, te priprema i eventualna implemetacija, u mjeri u kojoj je to moguće 2 ili više pilot JPP projekata (obuka na poslu);

•    Obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta;

•    Edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP.