Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu razmotrilo je i usvojilo Polugodišnji izvještaj o napretku – praćenja provođenja Revidiranog Akcionog plana 1 (RAP1) Strategije reforme javne uprave u BiH za period januar – juni 2013. godine, s preporukama koje su date u izvještaju.

Za dosadašnju realizaciju (s rokom u 2011., 2012. i prvoj polovici 2013. godine), prema RAP1, planirano je 56 do 58 jednokratnih ciljeva, ovisno od upravnog nivoa. Realizirano je 21% u potpunosti, a 34% djelomično, dok realizacija 20% ovih ciljeva nije  počela, a 25% je u početnoj fazi realizacije.

Zadužene su odgovorne institucije s nivoa BiH da izvrše nerealizirane obveze iz 2011. i 2012. godine, te da kod izrade programa rada za 2014. godinu unesu obveze iz Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Preporučeno je vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH da izvrše nerealizirane obveze iz 2011. i 2012. godine, te da o realizaciji ovih obveza dostave podatke Uredu koordinatora za reformu javne uprave najkasnije do idućeg izvještajnog perioda.

U izvještaju je konstatovano da je u oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika završen projekt „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I” te da je u počela implementacija druge faze ovog projekta koji se finansira sredstvima IPA-e.

U ovom periodu razvijen je i projektni prijedlog „Strateško planiranje i razvoj javnih politika – SPPD II” koji ima za cilj jačanje procesa strateškog planiranja i izrade javnih politika u organima javne uprave što će doprinjeti pružanju boljih javnih usluga građanima kao i pružanja podrške procesu integracije BiH u Evropsku uniju.

Pored strateškog planiranja, tokom prve polovine 2013. godine, kroz projekte ali i individualnim aktivnostima odgovornih institucija, realizirane su aktivnosti koje imaju za cilj jačanje sistema kreiranja politika na svim nivoima vlasti, uključujući i stvaranje pretpostavki za dostizanje standarda bolje regulative. Najveći iskorak u ovom segmentu je učinjen na nivou FBiH usvajanjem Strategije regulatorne reforme, zatim na nivou RS-a donošenjem Odluke o sprovođenju procesa procjene propisa u postupku izrade zakona, te na nivou VM BiH izradom nacrta Odluke za razvoj javnih politka sa pratećom metodologijom.

U oblasti Javnih finansija završen je projekat „Informacijski sistem upravljanja budžetom – BMIS“ kao i proširenje projekta s dodatnih 76 BMIS licenci i dodatnim softverskim BMIS modulom za automatsko planiranje plaća s dodatnom integracijom sa sistemom za obračun plaća.

U ovoj oblasti pripremljen je i projekat „Javno privatno partnerstvo“ a njegov cilj je uspostava funkcionalnog sistema javnog privatnog partnerstva u BiH u skladu s evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama. Realizacija ovog projekta, obzirom da će zakonski okvir za JPP biti uspostavljen na nivou BiH, FBiH, RS i BD BiH, doprinijeće boljem alociranju angažiranih finansijskih sredstava, većoj efikasnosti angažiranih sredstva, te držanjem rashoda u okvirima budžeta. Također, osoblje relevantnih institucija će biti obučeno za provođenje JPP, poslovna zajednica upoznata s JPP i obučena za njegovo provođenje, a biće kreirano i povoljno poslovno okruženje za JPP.  Počela  je i implementacija projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama“ koji se finansira iz IPA 2010.

U oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima najznačajniji napredak, s aspekta ukupnog napretka u oblasti u ovom polugodištu, ostvaren je u segmentu upravljanja učinkom. Naime, već ranije su BiH, FBiH i RS donijeli nove podzakonske akte kojima se reguliše ova oblast, ali i kojima se utvrđuju radni ciljevi. Prema novim podzakonskim aktima za drugo polugodište 2012. na nivou BiH je 31 institucija dostavila izvještaj o realiziranom ocjenjivanju, dok su u Republici Srpskoj za prvo polugodište 2013. sve insitucije (44) uradile ocjenjivanje. U Brčko distriktu BiH su po starom pravilniku ocijenjeni zaposlenici u svim odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH i institucija. U Federaciji BiH ne postoji zakonska obaveza o informisanju nadležnog tijela o ocjenjivanju, pa podaci za sada nisu poznati.

Članovi Nadzornog tima za ovu reformsku oblast, u saradnji sa ekspertima SIGMA pripremili su nacrt „Okvira politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH“. Radi se o izuzetno značajnom dokumentu koji treba da doprinese realizaciji ciljeva koji su utvrđeni u oblasti reforme državne službe i postizanju ukupnog cilja na stvaranju profesionalne, politički nepristrasne, nacionalno izbalansirane, etične, stabilne i aktivne javne uprave zacrtanog kroz Strategiju RJU. Namjera je da se kroz dokument utvrde usaglašena načela, prema kojima će pojedinačne strukture javne uprave u BiH utvrditi svoju politiku razvoja u ovoj oblasti i usmjeravati aktivnosti na razvoju ULJP kako bi se osigurao ujednačen i usklađen pristup kod budućih unapređenja legislative ali i praksi u narednom periodu.  

Potpisan je ugovor za implementaciju projekta „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“. Projekat će biti finansiran iz Fonda za RJU, a doprinijet će daljem unapređenju informacionog sistema za ULJP u segmentu kadrovskog planiranja i vođenja internog tržišta rada na nivou RS. U izvještaju je konstatirano da su ključni problemi u ovoj oblasti  – neusvajanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima Federacije BiH i Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH, te neoperacionalizacija informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima na nivo BiH.

U oblasti Upravni postupci i upravne usluge konstatovano je da jedino Vlada Federacije BiH još nije usvojila Program za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH (nerealizirana aktivnost iz 2011.).

U toku je procedura javne nabavke za projekt „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“, koju provodi Delegacija Evropske unije u BiH s obzirom na to da se projekt finansira iz programa IPA 2011. Od projekta se očekuje da poboljša kvalitet rada voditelja upravnih postupaka i inspektora i stvori uvjete za njihov efikasniji i transparentniji rad u organima uprave.

U toku je usaglašavanje projektnog prijedloga i izrada projektnog zadatka za projekt „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“. Projektom će se uspostaviti sistem redukcije administrativnih prepreka u prijedlozima propisa kao i u postojećim propisima posredstvom mehanizma procjene uticaja propisa, uspostaviće se i/ili ojačati kapaciteti institucije/a odgovorne za kontrolu propisa u pogledu administrativnih prepreka. S obzirom na to da se projekt odnosi i na oblast Strateško planiranje, koorinacija i izrada politika, njegovom implementacijom realizirat će se i cilj koji se odnosi na uspostavljanje u poslovnicima VM/vlada potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvaliteta propisa/politika.

U oblasti Institucionalna komunikacija nastavljena je praksa godišnjeg planiranja komunikacije kroz godišnje akcione planove/planove komunikacije na nivou VM/vlada, a u narednom periodu očekuje se realizacija projekata „Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II“ i „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”, zasnovanih na ciljevima RAP1.

U oblasti E-uprava zabilježen je ograničeni napredak. Usvajanjem finalnog izvještaja na sjednici Upravnog odbora Fonda za RJU formalno je završen projekt „Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“, ali iako je u sklopu projekta pripremljen i usaglašen set dokumenata oni još nisu verificirani ni na jednom nivou vlasti. Ured koordinatora održao je u aprilu i maju prezentacije predstavnicima relevantnih institucija svih upravnih nivoa koje su pokazale da je potrebno osigurati  političku podršku za usvajanje dokumenata pripremljenih u okviru projekta ali i da će podrška biti potrebna institucijama zaduženim za uspostavu interoperabilnosti. Također, predstavnici svih nivoa vlasti saglasni su da je potrebno dalje promovirati Okvir interoperabilnosti i podržati projekte kojima će biti dalje razvijana interoperabilnost.

Ured koordinatora je pripremio, a Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave i usvojio, projektni prijedlog i projektni zadatak „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“.

Cilj projekta je da poveća konkurentnost privrede BiH i da stimuliše poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, kroz korištenje informacione i komunikacione tehnologije u restruktuiranju državne uprave.  Navedenim projektom bit će stvorena  kompletna mapa puta, usaglašena sa svim relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla sa javnim vlastima u BiH kroz jedinstvenu tačku kontakta i elektronski.  U konačnici ovaj projekat direktno doprinosi mogućnosti da se registracija preduzeća izvrši na jednom mjestu bilo elektronski tj. online  ili na jednoj fizičkoj lokaciji sa znatno smanjenim vremenom postupka i ukupnim troškovima čime se povećava konkurentnost BiH u privlačenju stranih investicija i ukupnom ambijentu poslovanja.

Kada je u pitanju provedba individualnih mjera koje ispunjavaju institucije, kao jedna od važnijih aktivnosti navedena je izdavanje elektronskih ličnih karti.  

Više o realizaciji obaveza iz RAP 1 Strategije reforme javne uprave u BiH možete pogledati ovdje.