Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sjednici zakazanoj za četvrtak, 29. augusta, planirao je izjašnjavanje u drugom čitanju o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Izmjenama je planirano uspostavljanje strukture 17 jedinica interne revizije, koje će vršiti kontrolu u 74 institucije BiH, kao i zapošljavanje 40 do 50 internih revizora. Provođenje ovih aktivnosti planirano je tokom 2013. i 2014. Predviđeno je da među onim koji će biti zaposleni bude 17 rukovodilaca jedinica interne revizije, odnosno sa statusom pomoćnika rukovodilaca organizacije, dok će interni revizori imati status stručnih savjetnika.

Shodno prijedlogu Vijeća ministara, rukovodioci jedinica interne revizije imat će koeficijent za obračun plaća u iznosu 3,55, što znači da će im osnovna plaća (bez minulog rada) iznositi 1.688,38 KM. Prema kriterijima, za poziciju rukovodioca jedinice interne revizije nužno je najmanje osam godina radnog staža, od čega minimalno pet godina na stručnim poslovima.

Dodatak na plaću

Istovremeno, interni revizori kao stručni savjetnici trebali bi imati minimalni koeficijent 2,73, odnosno osnovnu plaću (bez minulog rada, toplog obroka od 132 KM i naknade za prevoz od najmanje 53 KM) 1.298,39 KM. Oni koji budu željeli konkurisati za poziciju internog revizora morat će, tako stoji u kriterijima, imati najmanje pet godina radnog staža, od čega minimalno tri godine na stručnim poslovima.

Predložena je i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH prema kojoj će zbog specifičnog položaja radnog mjesta sa stanovišta obezbjeđenja funkcionalne nezavisnosti u poslovima vezanim za razvoj sistema i vršenje funkcije interne revizije biti propisan i posebni dodatak na plaću u iznosu od 20 posto. To znači da će on za rukovodioce iznositi 337,80 KM, a interne revizore 259,60 KM.

– S obzirom na činjenicu da je na tržištu ograničen broj ovako profiliranog i kvalitetnog kadra, koji ispunjava tražene uslove, smatramo da je ovaj dodatak potrebno obezbijediti kako bi se takvi kadrovi motivisali za zapošljavanje na poslovima interne revizije. Pravo na dodatak po ovom osnovu ne pripada direktoru i zamjeniku direktora Centralne harmonizacijske jedinice, navodi se u obrazloženju i razlozima za uvođenje dodatka na plaću za rukovodioce i interne revizore koji će biti primljeni u 17 jedinica interne revizije institucija BiH.

Tako će u konačnici interni revizori zarađivati mjesečno minimalno 1.812,44 KM, a rukovodioci jedinice interne revizije najmanje po 2.225,78 KM. Prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH od 2015, odnosno od momenta uspostave kompletne strukture interne revizije u institucijama BiH i uz postojanje pune zaposlenosti, bit će nužno osigurati iznos od 290.000 KM u bruto iznosu (sa uračunatim doprinosima).   

Obaveze iz SSP-a

Navedeno je kako je obaveza BiH na području interne revizije utvrđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne i BiH s druge strane i to u članu 90. pod nazivom "Saradnja u području revizije i finansijske kontrole". Naglašava se i kako su Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i Strategijom za provođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama BiH, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na 110. sjednici održanoj 30. decembra 2009, stvoreni uslovi za uspostavljanje funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH.

Dom naroda PSBiH na prijedlog Komisije za budžet i finansije tog zakonodavnog tijela, razmatrajući posljednje revizorske izvještaje, naložio je Vijeću ministara BiH da obaveže Ministarstvo finansija i trezora BiH da sačini program obuke zaposlenih, a koja se najčešće ponavlja u preporukama revizije. U skladu s tim, zatraženo je upravo donošenje i primjena pravilnika o sistemu internih kontrola i izgradnji sistema internih kontrola, jačanje nadzora i kontrolnih postupaka kod kategorija rashoda gdje nedostaju sistemska ili interna pravila potrošnje, primjene propisa iz oblasti javnih nabavki te planiranje budžeta i kontrola nad njihovim izvršenjem.

I Ured za reviziju institucija BiH u svom posljednjem godišnjem izvještaju kao jedan od glavnih nalaza i preporuka upravo je ukazao na sistem internih kontrola, koji je, prema njihovom mišljenju, u institucijama BiH još na nezadovoljavajućem nivou.