Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima održat će se 24.04.2013.godine u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71 000 Sarajevo.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 06.03.2013.godine,

3. Razmatranje radnog dokumenta „Nacrt okvira politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH“ a u svrhu realizacije cilja ULJP 1.1 „Definirati politiku razvoja ULJP-a u strukturama javne uprave u BiH zasnovanu na usaglašenim principima“,

4. Razmatranje sadržaja projektnog prijedloga „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ ,

5. Razmatranje sadržaja projektnog prijedloga „Usposatava informacionog sistema za upravljanje elektronskim učenjem u strukturama državne službe u BiH“,

6. Informisanje o aktuelnim aktivnostima i projektima,

7. Razno.