Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 20.12.2012. godine sa početkom u 11:00 sati  u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 03.10.2012. godine;

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. juli – 30. Septembar, s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj;

3.    Informacija o prijedlogu za odobrenje dodatnih sredstava za projekat „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ s prijedlogom Odluke o odobrenju dodatnih sredstava za projekat „Informacijski sistem upravljanja budžetom“;

4.    Projektni zadatak „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada“;

5.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

6.    Okvirni plan održavanja sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u 2013. godini;

7.    Okvirni plan za 2013. godinu: monitoring i evaluacija projekata finansiranih iz sredstava Fonda za reformu  javne uprave;

8.    Razno.