OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
BROJ 423-2-2-1-10/12

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Mubera Begić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/grad: Sarajevo – Centar

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa (web): www.parco.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije: Kao pod I.1.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije: kao pod I.1.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće: kao pod I.1.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta Ugovora: Usluge/Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?: Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću-faza II"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću-faza II"

II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora:

a) Izrada metodologije i strukture istraživanja kompetencija i vještina službenika za informisanje/odnose s javnošću, te utvrđivanje potreba za obukom iz drugih oblasti značajnih za njihov rad.

b) Realizacija istraživanja kompetencija i vještina službenika za informisanje/odnose s javnošću, te utvrđivanje potreba za obukom iz drugih oblasti značajnih za njihov rad;

c) Dizajn i priprema programa obuke za službenika za informisanje/odnose s javnošću, utvrđivanje sadržaja i materijala za specijalizovanu struktuiranu obuku (na bazi prethodnog istraživanja);
d) Realizacija obuke za državne službenike za informisanje/odnose s javnošću. Obuka realizovana u tri grupe;

e) Organizacija i održavanje tematske konferencije o savremenim trendovima odnosa s javnošću u javnom sektoru.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a: 102.564,10 KM

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Sarajevo, Banja Luka, Brčko

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 8 mjeseci od dana zaključenja ugovora

 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?: Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?: Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost:

a) Ostvaren promet u iznosu od najmanje 120.000,00 KM u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora (pružanje konsultantskih usluga) u posljednje dvije godine.

NAPOMENA: prethodni iznos prometa odnosi se na ukupni iznos prometa ostvaren u dvije finansijske godine zajedno, odnosno od početka poslovanja, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine

b) ostvaruje pozitivne rezultate poslovanja u posljednje dvije godine

c ) računi kod poslovnih banaka ne smiju biti blokirani u posljednjih 6 (šest) mjeseci

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost:

a) Kandidat treba osigurati sve potrebne tehničke resurse i sredstva potrebna za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka iz Aneksa 4 TD (posebno prema zahtjevima navedenim u tačkama 4.3.2, 6.4, 6.5 i 6.6 projektnog zadatka)

b) Posjedovati iskustvo u realizaciji obuke i izgradnji kapaciteta za zaposlene u državnoj službi/upravi ili javnom sektoru

c) Imati angažovano najmanje dvoje uposlenih u protekle 2 (dvije) godine koji su bili zaduženi za realizaciju sličnih ugovora (osiguranje tehničke pomoći i pružanje konsultantskih usluga ).

d) Da angažovani eksperti nisu u sukobu interesa u skladu sa važećim propisima BiH

e) Kandidati trebaju osigurati traženo osoblje za izvršenje ugovora i pružanje usluga koje su predmet javne nabavke (ključne i druge eksperte) sa kvalifikacijama i iskustvom koji odgovaraju zahtjevima koji su navedeni u projektnom zadatku u sekciji 6.1 Osoblje.


Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka: Ograničeni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: može se obezbijediti do 30.11.2012.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Datum: 10.12.2012.

Vrijeme: 12:00

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

– Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-maila na adresu Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba.

– Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće/ponuda tj. 30.11.2012. godine pisanim putem, faksom ili e-mailom.

– Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.