Vlada FBiH na sjednici održanoj u utorak donijela je odluku kojom se s budžetske pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Fond za reformu javne uprave", izdvaja 170.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su utvrđeni na Listi prioritetnih projekata za realizaciju aktivnosti iz RAP-a za 2012. godinu, usvojenoj na sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, na prijedlog nadzornih timova za reformu javne uprave, 17.2.2012. godine.