Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održala je danas sastanak sa predstavnicima donatora Fonda za reformu javne uprave na kojem je prezentirala dosadašnje aktivnosti na provedbi reforme javne uprave u BiH.

Sastanku su pored članova Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH Marija Vignjevića, Lejle Fetahagić i Irene Šotre, prisustvovali i Pele Person, direktor Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA) u BiH, Severin Štrohal iz Delegacije Europske unije BiH te Elen van Reiš, zamjenica holandskog ambasadora u BiH.

Podsjećajući na stvaranje strateškog okvira i usvajanje niza dokumenata za provedbu reforme javne uprave u BiH, Borovac je naglasila da je ispunjenje strateških ciljeva bazirano na operativnim akcionim planovima RJU te da su mjere i aktivnosti  koje institucije uprave u BiH trebaju ispuniti dokumentom „ Revidiranim akcioni planom 1“ usmjerene ka krajnjim korisnicima, odnosno građanima i poslovnoj zajednici.

„Ured koordinatora za reformu javne uprave centralna je tačka u koordinaciji procesa reforme javne uprave. Bez podrške donatora bilo bi nemoguće provesti sve aktivnosti koje su definisane strateškim okvirom“, kazala je državna koordinatorica i dodala da je uspostavljanje i funkcioniranje Fonda za reformu javne uprave u BiH najnačajniji doprinos ovoj reformi.  

Borovac je podsjetila da je Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH prva bh. institucija kojoj su na upravljanje donatori povjerili svoj novac, te dodala da su procedure upravljanja ovih sredstvima transparentne.

„Direktna koordinacija i povezivanje donatora i korisnika, zasnovano je na stvarnim potrebama i principima transparentnosti, objektivnosti, nezavisnosti, efikasnosti i efektivnosti”, naglasila je Borovac i istakla da  je do sada Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave odobrio finansiranje 16 projekata iz šest reformskih oblasti.

Govoreći o provedbi pojedinačnih i zajedničkih mjera iz Revidiranog akcionog plana 1, Borovac je kazala da je od ukupno 130 ciljeva (2011-2014) djelimično realizirano 82 posto onih mjera koje su kontinuiranog karaktera, te 44 posto jednokratnih ciljeva.

Podsjećajući na neke od mjera koje su institucije uprave u BiH ispunile, Borovac je naglasila da su danas „programi rada vlada u BiH usklađeni sa relevantnim strategijama i prioritetima, da su državni službenici dodatno osposobljeni da pripremaju strateške planove povezane sa procesom izrade budžeta ali i da izrađuju javne politike, unaprijeđeno je znanje 348 državna službenika zadužena za transponiranje EU zakonodavstva u svim institucijama na državnom, entitetskim i Brčko distrikt BiH nivou te su izrađena nova nomotehnička pravila za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH, bazirana na praksi EU zemalja, a 107 državnih službenika osposobljeno da nova pravila i primjeni.  Sve ove mjere, pored niza drugih koje su ispunjene, odnose se na oblast Strateškog planiranja, koordinacije i izrade politika. Neke od njih ispunjene su kroz zajedničke projekte koji su finansirani novcem donatora.

U reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge uspostavljeni su e-registri u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske propisana je procedura kontrole administrativnih prepreka u prijedlozima propisa, a što doprinosi ojačavanju kapaciteta institucija odgovornih za kontrolu propisa te je zakonima o opštem upravnom postupku na nivou BiH, RS i Brčko distrikta BiH  omogućena elektronska komunikacija između organa uprave i građanina.

U oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima, između ostalog, pripremljeni su novi, odnosno izmijene i dopune postojećih pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika na nivou BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH s ciljem uspostavljanja efektivnog  sistema upravljanja učinkom i  rezultatima rada zaposlenih, provedene su obuke o značaju upravljanja učinkom u državnoj službi i postupku ocjenjivanja državnih službenika za približno 600 rukovodećih državnih službenika i oko 60 unutrašnjih trenera. Također, realizirana je informatička obuka po ECDL standardu za ukupno 2400 državnih službenika na nivoima BiH, FBiH, RS i Brčko distrikt BiH.

I institucije na koje se odnosi reforma u oblasti Javnih finansija ispunile su više od 50 posto mjera iz Akcionog plana 1. Tako je, dodala je koordinatorica, usvojen Zakona o fiskalnom vijeću, uspostavljen Sekretarijat fiskalnog vijeća, srednjoročni okvir rashoda se usvaja redovno za čitavu BiH, počelo je programsko budžetiranje, Parlament je uključen u proces donošenja budžeta, ausvojena je i strategija javnih internih finansijskih kontrola.

Kroz zajedničke projekte, u oblasti Institucionalan komunikacija, izrađene su, odnosno revidirane, i vladine komunikacione strategije kako bi sa javnostima komunicirale na transparentan, planski i efikasan način.

U oblasti E-uprava, uspostavljene  su, između ostalog, centralne jedinice odgovorne za koordiniranje i pomaganje razvoja e-uprave, a u toku je i definiranje zajedničkog okvira i standarda za arhitekturu informacionih sistema i razvoj aplikacija kao i uspostavljanje okvira za interoperabilnost za e-upravu, s ciljem osiguranja kompatibilnosti informacionih sistema i procesa, te pružanja objedinjenih i korisnički usmjerenih usluga javne uprave.  Ispunjenje ovih ali i niza drugih aktivnosti dovest će do poboljšanje elektronskog poslovanja kako unutar javne uprave, tako i sa građanima i poslovnim subjektima.

Državna koordinatorica, predstavnike donatora informirala je i o aktivnostima na izradi Drugog akcionog plana i naglasila da će kroz ovaj plan biti na jedinstven način riješena pitanja makro i mikro organizacija uprave te pitanja koordinacije, međuinstitucionalne saradnje, usklađivanja i rada organa.  

Koordinatorica Borovac, istakla je da su donatori  u periodu 2007. – 2011. u Fond uložili 10.757.065 KM te da su SIDA i Noveška izdvojile još po tri miliona eura pomoći do kraja 2014. godine.

Donatori Fonda za RJU interesirali su se za proces zapošljavanja državnih službenika, smanjenje javne potrošnje, transparentnost odluka koje donose institucije uprave u BiH ali i za političku podršku reformi javne uprave u BiH.