Vlada FBiH na sjednici održanoj danas u Mostaru, između ostalog, dala je podršku realizaciji projekta “Podrška u upravljanju i implementaciji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini” čije je finansiranje uvršteno u Program IPA 2011 – komponenta I za Bosnu i Hercegovinu.

Ovlašten je koordinator za reformu javne uprave u Federaciji BiH da potpiše saglasnost na ovaj projektni zadatak kojim se namjerava postići jačanje funkcionalnosti i kapaciteta Vijeća ministara BiH i vlada entiteta, te Brčko Distrikta BiH za provedbu reforme javne uprave u BiH, kroz dva segmenta: jačanje kapaciteta imenovanih predstavnika u okviru implementacione / koordinacione strukture i predstavnika ključnih institucija/nosilaca reformskih mjera na svim nivoima, te unaprjeđenje efikasnosti i optimizacije sistema koordinacije i implementacije reforme javne uprave, procedura, procesa i praksi na kojima taj sistem počiva.

Najvažniji dio projekta podrazumijeva implementaciju pojedinačnih aktivnosti, usaglašenih kroz okvirne planove sa korisnicima, te kontrolu i usmjeravanje njihovih izlaznih rezultata potvrđenih od korisnika.