Na tematskoj sjednici Nadzornog tima Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa za reformsku oblast Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, između ostalog, zaključeno je da članovi NT moraju pratiti sve faze implementacije projekata kako bi na vrijeme mogli reagirati u slučaju neke nedoslijednosti.

Nakon prezentacije stanja u ovoj reformskoj oblasti, koju je za Nadzorni tim pripremio stručni savjetnik za oblast Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika Nedžib Delić, konstatirano je da je realizacija svih osam ciljeva planiranih za 2011. godinu u toku. Od toga je realizacija četiri cilja počela, dva cilja su djelimično realizirana, a dva u potpunosti realizirana.

 

 Naglašena je potreba standardiziranja procesa izrade pravnih propisa, što je djelimično urađeno na nivoima BiH, FBiH i RS, a jedino je završeno u Brčko distriktu. Da bi izrada propisa bila standardizirana, potrebno je u poslovnike Vijeća ministara BiH i vlada ugraditi obavezu primjene nomotehničkih odnosno jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa ili da je ta obaveza precizirana u samim pravilima. Također, razgovarano je o mogućnostima uspostave i administriranja jedinstvene baze pravnih propisa u BiH kojoj bi se pristupalo besplatno i kroz integrirani web portal.

Sjednicom Nadzornog tima predsjedavala je državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac, a prisutni su bili i pomoćnik direktora DEI-a Amela Alihodžić, iz Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Minela Alibegović,  direktorica Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo  RS Milena Simović,  pomoćnica direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo RS Miroslavka Vojvodić, koordinatorica Ureda za zakonodavstvo Sekretarijata Vlade BD BiH Jelica Vidović, a sastanku NT-a prisustvovala je i koordinatorica za reformu javne uprave FBiH Mirsada Jahić.