Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 18.11.2011. godine

2.    Razmatranje nacrta projektnog zadatka za projekat „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“

3.    Razno.

biće održan 23.03.2012. godine sa početkom u 11:00 sati u Banja Luci, zgrada Vlade RS , Trg Republike Srpske 1.