Projekat "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH" završen je danas.

 

Na završnoj konferenciji održanoj u hotelu Evropa u Sarajevu, eksperti ZAMM media CONSULTING d.o.o., kuće koja je implementirala projekat, predstavili su tok, rezultate i značaj projekta na svim nivoima vlasti u BiH.

 

Projekat je implementiran u periodu od 08.12. 2010. godine – 07.02.2012. godine i finansiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave u BiH. Cilj projekta je bio unapređenje procesa harmonizacije domaće legislative sa legislativom EU, čime bi se ubrzao proces približavanja naše zemlje Evropskoj uniji.

 

"Implementacija projekta doprinosi ispunjenju mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH u oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika. Tokom projekta obuku je prošlo 348 državnih službenika, koji su uključeni u zakonodavne aktivnosti (na državnom nivou, institucijama na nivou FBiH, RS i Brčko distrikta BiH). Projekat je posredstvom radionica, kurseva, seminara i neposredne obuke na radnom mjestu omogućio državnim službenicima da usvoje potrebna znanja i da ovladaju potrebnim vještinama kako bi bili u stanju da odgovore zahtjevima transpozicije zakonodavstva u rasponu od prevođenja legislative do formuliranja djelovanja i uklapanja pojedinih zakonskih rješenja u optimalni okvir" kazala je, između ostalog, Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

 

Jedan od rezultata projekta je i publikacija "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH – zbirka materijala sa obuke".  Publikacija je izrađena na osnovu materije koja se obrađivala kroz obuke, a sastoji se od 13 poglavlja u okviru kojih je obrađivana jedna ili više tema i treba da, službenicima koji rade na poslovima harmonizacije zakonodavstva, pruži osnovne informacije o institucijama EU kao i metodama i tehnikama preuzimanja zakonodavstva EU.

 

Zahvaljujući SensServis Multimedia News Network izjavu gđe. Borovac možete pogledati ovdje . Izjave medijima dao je i ključni ekspert na projektu, prof.dr. Gorazd Trpin . Na SensServisu možete naći i izjave korisnika projekta gđe. Fazile Musić iz Ministarstva pravde BiH, Mensura Hadžimusića iz Ureda za zakonodavstvo i usklađivanje sa propisima EU Vlade Federacije BiH, Nebojše Kuruzovića iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpska, kao i Adnana Pašalića iz Zakonodavnog ureda Vlade Brčko distrikta BiH.