Jahorina – Izrada prijedloga zakona i obrazloženja zakona, kao i analize istih, tema je obuke koju je USAID organizirao u periodu od 31.01.2012 – 04.02.2012 za predstavnike institucija vlasti u BiH i FBiH na Jahorini.

Radionici su prisustvovali predstavnici parlamenata BiH i FBiH.

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH je kratko predstavila historijat nastanka Ureda kao i osnovne aktivnosti na kojima Ured radi te zamolila za podršku parlamentaraca u implementaciji mjera iz AP i Strategije RJU, a  posebno onih koje zahtjevaju da parlamenti donosu ključnih dokumenate, kao što su u ovom slučaju Pravila za izradu propisa.

U sklopu obuke, prezentaciju je održao i prof. Vedad Silajdžić, ključni ekspert u implementaciji projekta ”Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata” predstavio je projektne aktivnosti, izvršene analize, te ključne izazove i poboljšanja u novim nomotehničkim pravilima za izradu propisa, u odnosu na postojeća pravila na državnom, entitetskim i Brčko distrikt BiH nivou.

Inače, Ekonomski Fakultet u Sarajevu implementator je projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH”, finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.  

Realizacijom projekta ispunjavaju se i mjere koje se odnose na profesionalan odnos državnih službenika prilikom izrade zakona jer će oni biti u obavezi da izvrše mnogo širu konsultaciju, ispitaju okolnosti i uticaj zakona koje zakon ima u pojedinim oblastima, i šire, a čime se postiže veći kvalitet zakona i pravna sigurnost građana.