Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2. Izjašnjavanje o nacrtu projektnog zadatka "Izgradnja kapaciteta za prevenciju  korupcije  u državnoj službi  HRM i IK"

3. Izjašnjavanje o nastavku projekta "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade RS, Vlade FBiH, i Vlade BD"

4. Informisanje i diskusija o prioritetima iz Revidiranog AP1 za oblast IK za period 2011.-2012.

5. Priprema godišnjeg izvještaja o napretku i planiranje budućih aktivnosti Nadzornog tima

6. Razno

biće održan u petak, 04.11.2011. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 13:00 sati.