Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 01.07.2011. godine

3. Informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima na implementaciji projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ – razmatranje izlazne strategije projekta (uz učešće implementatora)

4. Razmatranje projektnog zadatka „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“

5. Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2011-2012 godinu

6. Informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima na tekućim projektima i projektima u pripremi

7.Razno

biće održan 28.10.2011. godine sa početkom u 12:00 sati u Brčkom, zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1.