Vijeće ministara BiH na jučer održanoj sjednici usvojilo je, između ostalog, Polugodišnji izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.1. – 30.6.2011. godine i donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2010. godinu.

U izvještaju je konstatirano da je Ured u prvoj polovini 2011. okončao aktivnosti na pripremi Revidiranog Akcionog plana 1 (RAP1), te je uputio ovaj dokument Vijeću ministara BiH, entitetskim vladama i vladi Brčko distrikta BiH na usvajanje. Ovaj dokument Vijeće ministara BiH usvojilo je na sjednici održanoj 14. juna 2011., Vlada Federacije BiH na sjednici 24. augusta, a Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 1. septembra ove godine. Očekuje se da će dokument do kraja septembra usvojiti i Vlada Brčko distrikta BiH. Revidiranim AP 1 za svih šest reformskih oblasti (Upravni postupak, Javne finansije, Upravljanje ljudskim potencijalima, Izrada politika i koordinacijski kapaciteti, Institucionalna komunikacija, Informacione tehnologije), s preciznim ciljevima, aktivnostima i tijelima koja su zadužena za provedbu i rokovima za provođenje mjera do 2014. godine javna administracija trebala bi biti ojačana, ali i bliža građanima i poslovnoj zajednici. Revidirani AP 1 bi trebao ubrzati proces reforme javne uprave i doprinijeti bržem ispunjenju uvjeta koji se traže od bh. administracije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Revidiranim AP 1 reforma javne uprave se usmjerava na provođenje konkretnih mjera od kojih će direktne koristi imati građani, poslovni subjekti i društvo u cjelini. Planirano je uvođenje e-usluga, poput e-poreza na ukupni prihod građana, e-registracija vozila i elektronskih uvjerenja o kretanju. Plan predviđa i uspostavu jedinstvene baze podataka svih zakona i podzakonskih akata, kojima će građani moći slobodno pristupiti. Mjere predviđaju i prilagođavanje radnog vremena građanima, uvođenje redovnog mjerenja zadovoljstva korisnika upravnih usluga tamo gdje se te usluge obavljaju. Ured je u prvoj polovini 2011. radio na poticanju provedbe mjera iz AP 1. Ukupni do sada ostvareni napredak u provedbi reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je približno 50 %. Programom rada Vijeća ministara BiH za prvu polovinu 2011. Ured je imao planiranih šest aktivnosti, od kojih su četiri ispunjene.

U prvoj polovini 2011. godine težište aktivnosti bilo je na organizaciji i koordiniranju rada nadzornih timova u šest reformskih oblasti. Koordinaciju i organizaciju rada nadzornih timova operativno obavljaju savjetnici za reformske oblasti Ureda koordinatora koji imaju kontinuirane kontakte s članovima nadzornih timova. U prvoj polovini 2011. održano je ukupno deset (10) sastanaka nadzornih timova.

Pilot monitoring izvještaji

Uz podršku projekta tehničke pomoći EUPAR pripremljen je pilot monitoring izvještaj i drugi monitoring izvještaj za projekt „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“, pilot monitoring izvještaj za projekt „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“, te pilot izvještaj o evaluaciji projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću“. U izvještaju je navedeno da je u toku i monitoring projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima“.

Obaveze iz Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije RJU izvršavali su i implementacijski timovi, koji su uključeni u operativnu provedbu projekata.

Upravni odbor Fonda za RJU odobrio je do sada ukupno 14 projekata od kojih se 13 odnose na sva četiri upravna nivoa, a projekt „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH“ je individualni i odnosi se samo na Brčko distrikt. Od toga, četiri su projekta završena, šest je u fazi implementacije, tri su u proceduri javne nabavke, dok je za jedan projekt u toku priprema projektnog zadatka. Za implementaciju ovih projekata u 2010. godini odobreno je ukupno 9.980.025,88 KM. Ured koordinatora pripremio je listu novih projektnih ideja i prijedloga, za projekte koji će biti kandidovani za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave.

U izvještaju je konstatirano i to da su Vijeće ministara BiH i Vlada Brčko distrikta izdvojili su novac za podršku Fondu za reformu javne uprave iz budžeta, na inicijativu Ureda koordinatora. Ova inicijativa upućena je i entitetskim vladama. I u prvoj polovini godine nastavljena je saradnja sa donatorima. Švedska Sida je spremna uložiti dodatna tri miliona eura u Fond za reformu javne uprave u periodu 2012-2014, a Ministarstvo vanjskih poslova Norveške također planira uložiti u periodu 2011-2013. tri miliona eura u Fond. Tokom polugodišnjeg izvještajnog perioda implementirane su aktivnosti vezane za tri projekta koji su finansirani iz Fonda za RJU, uspješno okončana provedba projekta „Strateško planiranje i razvoj javnih politika“, te pripremljen projektni prijedlog za projekt „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa“, kao i projektni zadatak za projekt „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze II“, koji je uvršten na listu projekata za finansiranje iz IPA 2010. Nadzorni timovi su nadzirali i usmjeravali provedbu projekata da bi osigurali ispunjenje ciljeva zacrtanih Strategijom RJU. Projekti kandidirani za finansiranje iz Fonda za RJU, ali i IPA su odabrani na temelju prioriteta koje su postavila dva nadzorna tima iz ove reformske oblasti.

Ured koordinatora je u prvoj polovini godine nastavio aktivnosti na provedbi dijela Strategije reforme javne uprave, koji se odnosi na pripremu Akcionog plana 2. U saradnji s projektom tehničke pomoći EUPAR dovršen je dokument Priprema drugog Akcionog plana – Stvaranje osnove za održivi razvoj kapaciteta uprave po sektorima. Aktivnosti su na temelju prijedloga tima tehničke pomoći usmjerene ka utvrđivanju stanja javne uprave u praksi, putem kataloga/evidencije. Ured koordinatora počeo je izradu kataloga institucija na sva četiri upravna nivoa. Preliminarni katalog je pripremljen za nivoe BiH i Brčko distrikta BiH, pregledom važećih propisa na oba upravna nivoa. U toku je izrada kataloga institucija za dva entiteta. Katalozi će nakon provjere podataka sa nadležnim institucijama biti objedinjeni. Oni sadrže informacije o institucijama, zakonima koje provode, nadležnostima, mehanizmima nadzora, sistemu subordinacije, tipologiji, itd. Kao dio aktivnosti projekta tehničke pomoći u toku je priprema analiza modela organizacije uprave unutar BiH, kao i modela u zemljama članicama Evropske unije, koja bi trebala biti iskorištena za usporedbu domaćih propisa sa rješenjima i principima na kojima počiva administracija zemalja članica. U koordinaciji Ureda koordinatora uspješno je okončana prva faza u programiranju pomoći iz IPA 2011-2013. u sektoru Reforma javne uprave.

Cjelokupan Polugodišnji izvještaj o radu Ureda možete pogledati ovdje .