E-kapija: Tri projekta iz oblasti reforme javne uprave su trenutno u pripremnoj fazi, saznajemo iz Ureda za reformu javne uprave BiH (PARCO). Projekti se financiraju iz Fonda za reformu javne uprave, a odnose se na reformske oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, javne finansije, te institucionalnu komunikaciju.

Jedan od njih je informatizacija trezora u Brčko distriktu BiH čiji cilj je uvođenje suvremenog informacijskog sustava za trezorsko poslovanje.

Ovim projektom planiraju se uvezati svi proračunski korisnici sa Direkcijom za financije Brčko Distrikta, središnjom institucijom za javne financije, i to uvođenjem informacijskog sustava za trezorsko poslovanje baziranog na centraliziranim bazama podataka. Ovo bi trebalo omogućiti efikasnu, ekonomičnu i sigurnu evidenciju i razmjenu podataka vezanu za trezorsko poslovanje.

Jedan od projekata koji je u procesu javne nabavke je uspostava suvremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH. Iz PARCO-a ističu da je funkcija upravljanja ljudskim potencijalima od iznimne važnosti te da učinak neke institucije ovisi o pojedinačnom učinku zaposlenika.

"Projektom je predviđena uspostava odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u institucijama i organima uprave koji budu uključeni u rad na projektu, usuglašena rješenja za pozicioniranje ovih službenika, obuka viših državnih službenika, unaprijeđene razmijenjene iskustva o suvremenom pristupu ovoj oblasti te utvrđivanje modaliteta za kontinuiran i koordiniran razvoj funkcije kao i međusobna suradnja i komunikacija ovih jedinica", kaže Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave BiH.

Treći projekt koji je u pripremnoj fazi je objava informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade BD BiH kako bi se javnost što bolje informirala o njihovim aktivnostima.