U Banjoj Luci su u petak, 01.07.2011.godine, na konferenciji za medije predstavljeni rezultati prvog ciklusa projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima". Riječ je o prvom ciklusu informatičke obuke za državne službenike na sva četiri nivoa vlasti, BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.
 
Dugoročni cilj ovog projekta je razvoj efikasne i moderne državne uprave usklađene s evropskim standardima, sposobne da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU i da osigura kvalitetniji servis građanima, korisnicima iz privrednog sektora ali i svim drugim korisnicima njenih usluga.

"Sticanjem znanja i vještina iz oblasti IT i primjene personalnih računara usmjereno je na povećanje pojedinačnog, ali i ukupnog potencijala državnih službenika i cjelovito oblikovanje njihovih kvalifikacija čime se neposredno utiče na osavremenjavanje rada, povećanje  opštоg  stepena informatičke, odnosno, digitalne pismenosti u državnoj službi  što  sa generelnog aspekta utiče na modernizaciju i promjenu na bolje u svakodnevnoj praksi funkcionisanja administracije“, rekao je Aleksandar Karišik, projekt menadžer i savjetnik za reformu javne uprave u Uredu Koordinatora za reformu javne uprave. Korisnici projekta biće osposobljeni  za rad na računarima po ECDL standardu. Uspješnim polaznicima omogućeno je sticanje međunarodno priznatog certifikata informatičke   osposobljenosti koji je priznat u više od 140 zemalja svijeta.

 

web stranica projekta

 

 “Prihvatanje evropskih i svjetskih standarda je najbolji način da naša zemlja ubrzano prođe kroz period tranzicije i postane punopravni član velike evropske porodice. Školovanje po ECDL standardu, kao standardu za informatičku pismenost koji je preporučen i snažno podržan od strane Evropske komisije, vidimo kao naš doprinos i mali korak u tom pravcu”, rekao je Amir Mulalić direktor Centra za kompjutersku edukaciju CCED iz Sarajeva.

Projekt je vrijedan 819.737, 50 KM a implementira se u periodu od 14 mjeseci.

Projekat se finansira sredstvima Fonda za reformu javnu uprave, a u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave realizuje ga konzorcij firmi CCED Sarajevo, BHM Zenica, ECDL ECT Banja Luka i Net PRO Brčko, te KING ICT Sarajevo i King ICT Zagreb.

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta državnih službenika u organima državne uprave na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg stepena informatičke pismenosti u državnoj službi.