URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Aleksandar Karišik,Mirnesa Hodžić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/ 565-776 033/ 565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba


I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o konsultantskim uslugama za implementaciju projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH", Odluka o nabavci br. 03-07-03-95-3/11.

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka konsultantskih usluga – osiguranje tehničke pomoći za implementaciju projekta podrške reformi javne uprave „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH" kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost budžeta za ugovor je do 1.363.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Bosna i Hercegovina bliže određeno u tenderskoj dokumentaciji.

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

18 mjeseci od potpisivanja ugovora kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU,
ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Ne traži se u I-fazi predkvalifikacije s tim da će prihvatljivi ponuđači biti u obavezi dostaviti u II-fazi odgovorajuću garanciju o ozbiljnosti ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda odnosno tenderskoj dokumentaciji.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kao pod III.1.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16. ZJN)

Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19. UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtjeva avansno plaćanje dužan je obezbjediti avansnu garanciju kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni – međunarodni vrjednosni razred

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

(a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, na način i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije može se preuzeti do 03.05.2011. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena zainteresiranim kandidatima na njihov zahtjev. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

13.05. 2011.g. 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

NIJE PREDVIĐEN MINIMALAN PERIOD VAŽENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE NAPOMENA:Kvalifikovani ponuđači će nakon prve faze biti dužni izjasniti se o opciji ponude na način kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji za drugu fazu ograničenog postupka – podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1.Zahtjev treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom isti može biti eliminiran zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresirani kandidati mogu u pisanoj formi (putem pošte ili faksa) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije za fazu predkvalifikacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva navedenog pod IV.6. tj. do 08.10.2010. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osobe Zoran Stojisavljević i Aleksandar Karišik.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju. 5. Kandidati koji zadovolje fazu predkvalifikacije će biti pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja .

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1.

OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Aleksandar Karišik Mirnesa Hodžić

Address: Vrazova 9

Postal code. 71000

Town: Sarajevo

ID number: 4200334950020

Telephone: 033 565 776 033 565 786

Fax: 033/565-761

Electronic mail (email): Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba

Internet addres (URL): www.parco.gov.ba

II.1. TYPE OF CONTRACT:

Services

II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT“Establishment of Modern Departments for Human Resources Management in the Bodies of Administration in BiH”

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender doccumentation. Estimated value of the project is 1.363.000,00 KM without the VAT

IV.1. TYPE OF PROCEDURE:

Restricted

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL) Tender documentation can be taken until May 3, 2011 every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request submitted in written form (by mail or fax). No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF BIDS

May 13, 2011 12:00 hours