Projektni tim projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini“, članovi Nadzornog i Implementacionog tima za ovaj projekat te predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u periodu od 27. do 30. marta 2011. godine u sklopu studijskog putovanja boravili su Belgiji. Cilj ove posjete bio je sagledavanje i uporedba pravnog sistema Bosne i Hercegovine i Belgije, zemlje članice Evropske unije.

Tokom trodnevne posjete, učesnici su upoznali rad zakonodavnih tijela u Belgiji kako bi primjere dobre prakse mogli primijeniti na rad zakonodavnih tijela u BiH. Značaj ove posjete ogleda se u činjenici da će za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu evropskih integracija od izuzetne važnosti biti unapređenje transparentnosti regulatornog sistema i kvaliteta propisa, koji između ostalog uključuju planiranje, administrativne postupke za upravljanje i kreiranje propisa i postupke koji osiguravaju kvalitetu novih propisa.

Cilj projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovine“ je unapređenje pravnog sistema te olakšavanje usvjajanja Acquis-a u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine te njenom približavanju jedinstvenom Evropskom upravnom prostoru. On je odgovor na trenutno stanje i uočene probleme u području izrade pravnih propisa na svim nivoima BiH.  Baziran je na ideji pripreme i pružanja najboljih rješenja iz postojeće prakse izrade zakona, drugih propisa i općih akata, kako u BiH, tako i u zemljama članicama Evropske unije koji imaju sličnu pravnu tradiciju i strukturu vlasti kao BiH. Implementacija projekta doprinijet će organiziranom i unapređenom pristupu izrade zakona, drugih propisa i općih akata u BiH.  Implementator ovog projekta koji finansira Fond za reformu javne uprave u BiH je Ekonomski fakultet u Sarajevu.