Ekspertni tim konzorcija firmi Progeco, Europartner i Eda koji u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH implementira projekat "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH-implementacija faze I" organizira radionice za korisnike ovog projekta, odnosno predstavnike sekretarijata Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i vlade Brčko distrikta BiH.

Tema radionice je prezentacija rezultata analize jaza koja se odnosi na postojeće stanje u centralnim organima vlada u BiH sa željenim stanjem, odnosno stanjem koje je postavljeno kao cilj razvoja centralnih organa vlada u BiH.

Redoslijed održavanja radionica je:

18. mart -Hotel Jelena u Brčkom za korisnike projekta iz Brčko distrikta

21. mart-Hotel Bosna u Sarajevu za korisnike projekta iz Federacije BIH

22. marta, Hotel Bosna u Sarajevu za korisnike projekta iz Vijeća Ministara

25. mart, Vila Vlade RS na Kozari za korisnike projekta iz Repubike Srpske

Cilj projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH” je da poboljša strukturu, kapacitet i učinak sekretarijata vlada u BiH, kao centralnih organa i da osigura efikasan i koherentan rad sekretarijata, ministarstava i drugih tijela institucija na nivou organizovanja kojem pripadaju, te da se razviju kapaciteti za povezivanje različitih nivoa izvršne vlasti u BiH.  Implementacijom projekta bit će ojačani sistemi kreiranja politika na svim nivoima vlasti u BiH, što je i predviđeno Strategijom za reformu javne uprave. Sekretarijati vlada su mjesta gdje će se razviti kapaciteti za koordinaciju i međusobno povezivanje, odnosno organi u izvršnoj vlasti, koji će povezivati kreirane politike i aktivnosti na različitim novima vlasti u BiH.