Vijeće ministara BiH na 145. sjednici koja je održana u četvrtak, 10. marta usvojilo je izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH za 2010. godinu.

U izvještaju se, između ostalog, navodi da su tokom 2010. godine aktivnosti Ureda bile fokusirane na pripremu nacrta revidiranog Akcionog plana 1 (AP1), te stvaranje osnova za izradu Akcionog plana 2 (AP2).

Kao rezultat toga, nakon skoro godinu dana otkako je donesen zaključak da se izvrši analiza postojećeg Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave i nakon velikog broja održanih sastanaka nadzornih timova, koordinatora i eksperata u ovim oblastima Ured koordinatora napravio je revidirani Akcioni plan za svih šest reformskih oblasti sa preciznim ciljevima, aktivnostima, organima koji su zaduženi za implementaciju i rokovima za provođenje pojedinih mjera Nacrt revidiranog Akcionog plana u decembru 2010. godine prezentiran je članovima nadzornih timova, entitetskim i koordinatoru Brčko distrikta BiH, te predstavniku Delegacije Evropske unije u BiH. Revidirani Akcioni plan 1 je dokument koji će ubrzati proces reforme javne uprave i doprinijeti da se brže ispune uslovi koji se traže od bh. administracije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Novim mjerama i aktivnostima koje institucije uprave u BiH trebaju provesti do 2014. godine, javna administracija u našoj zemlji bit će dodatno ojačana i približena građanima, te poslovnoj zajednici. Također je sačinjen i set dokumenata potrebnih za pripremu Akcionog plana 2 reforme javne uprave.

U izvještaju o radu Ureda za proteklu godinu navedeno je da se provedba mjera iz Akcionog plana 1 u gotovo svim reformskim oblastima odvijala ravomjerno na sva četiri upravna nivoa te da su institucije uprave u BiH do 31.12. 20101. godine ispunile 48,64 odsto mjera. Implementacija projekata za reformu koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave nastavljena je i tokom 2010. godine. Tri projekta su završena, šest je u fazi implementacije, tri projekta su u proceduri javne nabavke, dok je u toku priprema jednog projektnog zadatka. Pripremljen je i niz novih projektnih ideja u reformskim oblastima vezanim za realizaciju mjera iz Akcionog plana 1. U pripremi je dokumentacija za nove projekte koji bi trebali omogućiti ispunjenje mjera iz Akcionog plana 1.

Ured koordinatora u prošloj godini intenzivno je nastavio saradnju sa entitetskim koordinatorima i koordinatorom Brčko distrikta BiH. Tokom 2010. godine koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održala je četiri sastanka koordinatora za reformu javne uprave iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Na sastancima je između ostalog dogovoreno utvrđivanje prioriteta u svih šest reformskih oblasti, podržano jačanje Ureda i pozicije entitetskih koordinatora, podržano privlačenje novih donatora, raspravljano o sektorskom pristupu kao i o metodološkom pristupu za izradu AP 2 i zajedničkoj platformi. Koordinatori su također učestvovali i u radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave sudjelujući u donošenju odluka ovog Odbora, a koje se, prije svega, odnose na realizaciiju projekata iz reformskih oblasti.

Dodatno, u prošloj godini fokus rada Ureda koordinatora bio je i na organizaciji i koordiniranju rada nadzornih timova u šest reformskih oblasti, koji u skladu sa Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije AP 1 imaju odgovornost za nadzor nad operativnim provođenjem mjera iz AP 1, mjesečno izvještavanje upravnog nivoa o provođenju mjera iz AP 1, utvrđivanje prioriteta u reformskoj oblasti, usaglašavanje indikatora progresa, iniciranje i predlaganje projektnih prijedloga, nadzoru nad radom imlementacijskih timova kao i za osiguranje blagovremenog provođenja mjera iz AP 1.

U prošloj godini savjetnici za reformu javne uprave iz Ureda koordinatora održali su ukupno 32 sastanka sa nadzornim timovima iz svih 6 reformskih oblasti. Da bi osigurao što efikasniju koordinaciju procesa reforme javne uprave Ured je početkom godine pripremio Informaciju o radu nadzornih timova za 2009., u kojoj je dat kratak pregled aktivnosti svakog nadzornog tima, zapažanja vezana za njihov dosadašnji rad, te preporuke za budući rad. Informacija o radu nadzornih timova prezentirana je koordinatorima za reformu javne uprave Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko disktrikta BiH.

Dodatno, kako bi efikasnost rada koordinacijskih mehanizama bila poboljšana, a što je i previđeno Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1, Ured je počeo i analizu koordinacije i komunikacije u strukturama za provedbu Akcionog plana 1 koju pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave čine i entitetski koordinatori i koordinator Brčko distrikta BiH, te nadzorni i implementacijski timovi u reformskim oblastima.

Analiza funkcioniranja i jačanje mehanizama koordinacije, upravljanje Fondom za RJU i animiranje novih donatora bile su također važne aktivnosti tokom godine.

Ured koordinatora je u 2010. bio angažiran na traženju novih donatora te je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške najavilo je da će u periodu od 2011-2013. godine dati podršku reformi javne, a predstavnici SIDA-e su izrazili spremnost da i dalje podržavaju proces reforme javne uprave kroz saradnju s Uredom koordinatora.

Kako bi se omogućilo nesmetano i sigurno finansiranje odobrenih projekata i u 2011., Ured je u maju prošle godine pokrenuo proceduru izmjene Memoranduma o razumjevanju za uspostavljanje Fonda za RJU (Memorandum) koje su rezultirale Aneksom II memoranduma koji je potpisan u  jesen 2010.

Državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH na poziv Delegacije Evropske unije u BiH u oktobru je prisustvovala redovnom sastanku ambasadora Evropske unije na kojem je govorila o dosadašnjim rezultatima u procesu reforme javne uprave i izazovima koji su pred Uredom. Diskusija ambasadora Evropske unije otvorila je pitanje finansiranja reforme javne uprave u budućnosti te efekata dosadašnjih reformskih aktivnosti.

Ured koordinatora počeo je i proces monitoringa projekata koji su finansirani iz Fonda za RJU, a što je jedan od rezultata rada tehničke pomoći Uredu.

Tokom 2010. godine nastavljena je realizacija projekta „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvijanje politika djelovanja – SPPD“  za čije praćenje, usmjesravanje i izvještavanje Vijeća ministara BIH o njegovoj realizaciji je zadužen Ured koordinatora za reformu javne uprave. Vijeće ministara BiH je usvojilo treći i četvrti polugodišnji izvještaj o pojektnoj realizaciji. Napoemene radi, Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između UNDP i korisnika projekta, od marta traje provedba SPPD-a u tri nova sektora: poljoprivreda, socijalna zaštita, te mala i srednja preduzeća.

Od marta prošle godine Ured koordinatora angažiran je na uvođenju sektorskog pristupa u planiranju predpristupne pomoći Bosni i Hercegovini. Naime, sektor reforme javne uprave je zajedno sa sektorom pravde na temelju dosadašnjih dobrih iskustava, bio je odabran kao pilot projekt za uvođenje novog pristupa uzevši u obzir činjenicu da dobrim dijelom zadovoljava zahtjeve iz postavljenih pet komponenti koje se odnose na upravljanje i mehanizme koordinacije, segmente iz dijela politika i strategija, pitanja vezana za srednjoročnu perspektivu i sektorski budžet, zahtjevane institucionalne kapacitete, te postojanje sistema za praćenje učinka

Predstavnici Ureda Odlukom Vijeća ministara BiH imenovani su u radne grupe za evropske integracije čiji je djelokrug rada koordinacija aktivnosti vezanih za proces evropskih integracija, koordinacija i praćenje ispunjavanja ugovornih obaveza iz privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kroz rad u pododborima i na sastancima RPM, kao i koordinacija i praćenje izvršavanja mjera iz Evropskog partnerstva, koordinacija procesa usklađivanja pravnog sistema sa acquis i druge aktivnosti. Radne grupe su zadužene za pripremu izvještaja za Delegaciju BiH u privremenim odborima Evropske zajednice i BiH.

U izvještaju je konstatirano da je Ured i u 2010. nastavio saradnju s Direkcijom za evropske integracije i Direkcijom za ekonomsko planiranje, kako o temi aktivnosti na reformi horizontalnih upravnih kapaciteta (AP1) tako i o pripremi plana sektorskih reformi. Predstavnici Ureda učestvovali su na sastancima struktura za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih radnih tijela koja se tiču pitanja reforme javne uprave.  

S ciljem unapređenja koordinacije i nastavka provođenja procesa reforme javne uprave Ured koordinatora u budućnosti će, između ostalog, intenzivno raditi na osiguranju novih sredstava za Fond za reformu javne uprave, raditi na izgradnji kapaciteta i obuci predstavnika implementacijskih i nadzornih struktura za provedbu reforme javne uprave u području razvoja i pripreme projekata, monitoringa i izvještavanja, jačati mehanizme koordinacije između koordinatora za reformu javne uprave na sva četiri upravna nivoa, a tokom ove godine Ured će revidirani Akcioni plan 1 dostaviti Vijeću ministara BiH, vladama Federacije BiH i republike Srpske i Vladi Brčko distrikta s ciljem njegovog usvajanja i dalje provedbe reforme.

Ured koordinatora uz pomoć Tima tehničke pomoći zajedno sa koordinatorima za reformu javne uprave iz FBiH, RS-a i Brčko distrikta radit će na pripremi drugog Akcionog plana „Stvaranje osnova za održivi razvoj kapaciteta uprave po sektorima" čime se ispunjavaju obaveze predviđene Strategijom za reformu javne uprave. Kompletan Izvještaj o radu Ureda koordinatora za 2010. godinu možete vidjeti ovdje.