Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima održanog 02.11 2010. godine

2. Razmatranje nacrta revidiranog AP 1 iz reformske oblasti Informacione tehnologije –Edna   Karadža i Gregor Virant

3. Razno

biće održan 23. 11.2010. godine sa početkom u 13:00 sati u Sarajevu u hotelu „Evropa“ u Sarajevu.