Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Analiza rada Nadzornog tima za 2009. godinu

3. Predlaganje novih projektnih ideja

4. Formiranje Implementacionog tima za projekt „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH”

5. Imenovanje člana Komisije za javne nabavke za projekt „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”

6. Razno

održat će se u ponedjeljak, 26.07.2010. godine u Sarajevu u zgradi Vlade FBiH  u prostorijama Ureda za zakonodavstvo FBiH, Alipašina 41, sa početkom u 12:00 sati.