Suad Musić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave u BiH i Veljko Trivun, dekan Ekonomskog fakulteta Sarajevo potpisali su danas u Sarajevu ugovor o nabavci usluga za realizaciju projekta "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH".

Implementacija ovog projekta doprinijet će organizovanom i unaprijeđenom pristupu principima i pravilima izrade zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini. Na taj način će se u potpunosti „pokriti“ zakonodavna, izvršna i upravna vlast usklađenim standardima za donošenje propisa, omogućiti usklađenu primjenu pravila i procedure za izradu pravnih propisa, te doprinijeti skladnosti pravnog sistema uopće.

Potreba za projektom nastala je zbog činjenice da nejasno izrađen pravni propis dovodi do poteškoća u tumačenju, a samim tim i do eventualnih sporova kao i čestih izmjena i dopuna radi ispravljanja prvobitnih propusta. Sve to na kraju iziskuje više troškova, negativno utiče na pravnu sigurnost građana te kredibilitet zakonodavnog organa. Zato je odgovarajuća struktura zakona gotovo jednako važna kao i njegov sadržaj.  

Realizacija projektnih aktivnosti doprinijet će daljem unaprijeđenju pravnog sistema u BiH, olakšati usvajanje acquis-a na putu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, te doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine jedinstvenom europskom upravnom prostoru.  Jedan od rezultata projekta, a koji će biti realiziran na sva četiri upravna nivoa (državni, entitetski i Brčko distrikt BiH nivo),  bit će i izrada Priručnika za izradu pravnih propisa.  

Vrijednost projekta, koji je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, je 800.000 KM. Realizacija će trajati 18 mjeseci.